ประวัติ ทีตี่แป่บ้อ - (เทพยดาฟ้าดิน)

ทีตี่แป่บ้อ

ประวัติ (เทพยดาฟ้าดิน)

 

ทีตี่แป่บ้อ (เทพยดาฟ้าดิน)ทีตี่แป่บ้อ (เทพยดาฟ้าดิน)

 

ประวัติความเป็นมา

ตำนานเกี่ยวกับทีกง  ทีตี่แป่บ้อ  หรือการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินนี้  เกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาพุทธ  และพราหมณ์  มายาวนานเป็นพันปีแล้ว  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีน  ผู้ที่ริเริ่มการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน  หรือทีกง  ทีตี่แป่บ้อ  เป็นคนแรกคือ  “หย่งเล่อ”  จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง  ในปี ค.ศ. 1420  โดยจักรพรรดิหย่งเล่อ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน  ในคราวที่บ้านเมืองไม่สงบสุข  ข้าวยากหมากแพง  หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  ก็ทรงหาวิธีแก้ไขทุกข์ภัย  ด้วยอุบายพิธีต่าง ๆ  จึงได้สร้างหอเทียนถาน “ ฉีเหนียนเตี้ยน”  เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน  เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ  ปัดเป่าทุกข์ภัยพิบัติต่าง ๆ  และขออภัยไถ่บาปของประชาชน  โดยเชื่อว่า  ฮ่องเต้คือโอรสของสวรรค์  เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม  ส่วนคนไทยเรา  ก็ให้ความสำคัญกับการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน  มายาวนานแล้วเช่นเดียวกัน  โดยในสังคมกสิกรรมทุกสังคม  ก็มีพิธีกรรมต่าง ๆ  เพื่อบวงสรวงบูชาเทพยดาฟ้าดิน  เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร  ขอฟ้าขอฝน  หรือการบูชาเทพต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  เช่นการบูชาพระแม่ธรณี  พระแม่โพสพ  และพระแม่คงคา  ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นการบูชาเทพยดาฟ้าดินทั้งสิ้น  เนื่องจากคนไทยเรา  มีความเกี่ยวข้องกับสังคมกสิกรรม  และพืชผลต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว  ดังมีตอนหนึ่งที่พระเจ้าสุทโธทนะ  พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ (ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า)  ทรงจัดให้มีพระราชพิธีพระนังคัลแรกนาขวัญ  และวันนั้นเองที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นสมาธิขั้นแรกที่เรียกว่า  “ปฐมฌาน”


ลักษณะความเชื่อ

สำหรับการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินนั้น ชาวจีนมีความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มาก่อนสิ่งอื่นสิ่ง ใด และมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสถิตอยู่เบื้องบนสวรรค์ เมื่อสักการบูชาแล้วจะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุข บันดาลความอุดมสมบูรณ์ และการสักการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วย บ้างก็มีความเชื่อว่าในเวลาที่เราอยู่นอกเคหสถาน ทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลาย ทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา สำหรับคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน เนื่องจากเป็นสังคมกสิกรรมเกี่ยวข้องกับดิน ฟ้า อากาศ จึงมีความเชื่อกันว่า การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน การสักการบูชาเทพต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ จะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งก็เป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกัน


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.watphananchoeng.com/watphananchoeng/index.php?option=com_content&view=article&id=25:2011-07-11-18-50-53&catid=4:god&Itemid=38

Top