ประวัติ เมืองนครปฐม - พระกรุ

เมืองนครปฐม

ประวัติ พระกรุ


เมืองนครปฐม

                ณ ผืนแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของเมืองนครปฐม หรือบริเวณใกล้เคียงในแถบนี้ เมื่อครั้งอดีตกาลระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนและเป็นเมืองสำคัญที่ พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาถึงดินแดนของสุวรรณภูมินี้ เป็นแห่งแรกเลยก็ว่าได้

                เพราะจากการที่ได้มีการค้นพบวัตถุโบราณในสมัยคุปตะหรือการค้นพบศิลาจารึกอักษรคฤนถ์ ซึ่งเป็นอักษรโบราณของชาวอินเดียที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในสมัยนั้น และการพบพระเสมาธรรมจักรศิลาสีเขียวในสมัยทวาราวดี หรือการพบเหรียญเงินตราสังข์ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าชาวอินเดียน่าจะเป็นชาติแรกที่เดินทางเข้ามา พร้อมกับได้นำเอาศาสนาซึ่งมีทั้งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาพุทธ ตลอดจนนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม วิชาการต่างๆ เข้ามาด้วย และได้เผยแพร่อยู่ในดินแดนส่วนนี้อย่างแน่นอน

                การได้พบพระพุทธรูป และภาพจำหลักนูนต่ำที่จังหวัดนครปฐม ที่เมืองอู่ทองที่สุพรรณบุรี เมืองลพบุรี หรือที่ดงศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบประติมากรรมที่เก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินของประเทศไทยขณะนี้ และโบราณวัตถุเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเป็นสกุลช่างทวาราวดี

                คำว่า “ทวาราวดี” นั้น เป็นชื่อของประเทศที่ได้รับอารยธรรมอินเดียซึ่งนักประวัติศาสตร์ชาวจีนได้กล่าวไว้ว่ามีอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 11-12 อยู่ระหว่างประเทศพม่าและกัมพูชา ดังนั้นระยะเวลาและสถานที่ของเมืองนครปฐมหรือบริเวณที่ใกล้เคียงจึงตรงกันมากกับอายุของประติมากรรมที่พบในเมืองนครปฐม ซึ่งประติมากรรมเก่าแก่เหล่านี้ได้แสดงถึงอิทธิพลอย่างสูงจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะที่เจริญขึ้นมาตั้งแต่ราวพุทธศักราช 87 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าเมืองนครปฐมเป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะประกอบไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ เมืองเก่ากำแพงแสน พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเหรียญตราสังข์ เป็นต้น

                นครปฐมเป็นเมืองเก่าแก่มานานตั้งแต่เมื่อสมัยทวาราวดี และได้ถูกทิ้งร้างมานาน ต่อมาเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้ทำการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นมาใหม่ จึงทำให้เมืองนครปฐมมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนามาจนทุกวันนี้

                พระเครื่องที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมที่สำคัญก็ได้แก่พระที่กำเนิดที่วัดกลาง (วัดร้าง) ถือว่าเป็นพระหลักสำคัญของวงการพระเครื่องเลยทีเดียว


ข้อมูลอ้างอิง : คัดลอกมาจาก "หนังสือ อมตพระกรุ"
ทางทีมงานขอขอบคุณทางเจ้าของหนังสือมา ณ โอกาสนี้Top