ประวัติ พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม) - วัดหนังราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)

ประวัติ วัดหนังราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)

พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)
เจ้าอาวาสรูปที่ ๘

พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี) ฉายา สุตาคโม เป็นบุตรนายพรม นางมะลิ จุไรทอง ชาติไทย ภูลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เกิดวันศุกร์ แรม ๗ คํ่า เดือนยี่ ปีเถาะ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๗๐ เมื่ออายุ ๑๐ ปี เข้าเรียนหนังสือไทยชั้นประถม ในโรงเรียนประชาบาลวัดม่วง ตำบลหลักสอง กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ แล้วศึกษาภาษาบาลีกับหนังสือขอมอยู่กับพระอาจารย์สุวรรณ อมตธมฺโมต่อจากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๘๖ ณ วัดม่วง ตำบลหลักสอง กิ่งอำเภอหนองแขม โดยมีพระวิเชียรกวี ( ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ) วัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน เป็นพระอุปัชณาย์ อยู่สำนักวัดม่วง ๑ พรรษา พระอุปัชณาย์ ขอให้มาอยู่วัดหนัง ได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมและบาลีเป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค

อุปสมบท
เป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระวิเชียรกวี (ฉัตร) วัดหนัง เป็นพระอุปัชณาย์ พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) วัดหนัง สมัยยังเป็นพระครูภาวนาภิรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบริหารบรมธาตุ (ประเสริฐ ธมฺมธีโร) วัดนางชี อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สมัยยังเป็นพระมหาประเสริฐ ป.ธ.๖ อยู่ที่วัดหนัง

งานปกครอง
พ.ศ.  ๒๕๐๓  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนัง  ราชวรวิหาร
พ.ศ.  ๒๕๑๒  เป็นเจ้าอาวาสวัดหนัง  ราชวรวิหาร
พ.ศ.  ๒๕๑๕  เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.  ๒๕๒๖  เป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ-หนองแขม

สมณศักดิ์
พ.ศ.  ๒๔๙๑  เป็นพระครูสังฆรักษ์
พ.ศ.  ๒๕๐๐  เป็นพระครูปลัด
พ.ศ.  ๒๕๐๓  เป็นพระครูพิศาลสุตาคม  (ผจล.ชท.)
พ.ศ.  ๒๕๐๘  เป็นพระครูพิศาลสุตาคม  (ผจล.ชอ.)
พ.ศ.  ๒๕๑๘  เป็นพระวิเชียรกวี
พ.ศ.  ๒๕๓๓  เป็นพระราชรัตนโมลี
พ.ศ.  ๒๕๓๙  เป็นพระเทพวรมุนี
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นพระธรรมศีลาจารย์

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : watnang.com

Top