ประวัติ พระอัคนี หรือ พระอัคคี - (เทพเจ้าแห่งไฟ)

พระอัคนี หรือ พระอัคคี

ประวัติ (เทพเจ้าแห่งไฟ)

 

"พระอัคนี" หรือ "พระอัคคี"
เทพเจ้าแห่งไฟ
จาก : ย้อนรอยชมพูทวีป / สมคมแดง สมปวงพร / สำนักพิมพ์คุ้มคำ

พระอัคนี เป็นเทพแห่ง ไฟ ทรงเป็นหนึ่งในเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในยุคแรก และทรงเป็นคู่แข่งสำคัญของ พระอินทร์ อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็มีตำนานที่น่าเคารพมากมายเช่นเดียวกับพระอินทร์ ถือกันว่า ไฟ เกิดขึ้นได้ก็มาจากการเสียดสีของสิ่ง 2 สิ่ง ดังนั้นไฟจึงถือว่าเป็นบุตรของ โลก (พระนาง ปฤถวี) และ สวรรค์ (พระทโยส : Dyaus) และเป็นพระอนุชาของพระอินทร์ ทรงโปรดเสวยน้ำเนยใสเหมือนพระอินทร์ ทรงโปรดน้ำโสม พระองค์จึงมีพระชิวหา (ลิ้น) ถึง 7 ชิวหา เพื่อใช้เลียเนยที่ละลายจากการบูชายัญไฟ ซึ่งแต่ละชิวหามีชื่อประจำ พระอินทร์เป็นผู้ให้ชีวิต และพระอัคนีเป็นสัญลักษณ์ของการจุดประกายที่สำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งชีวิตมนุษย์ สัตว์ รวมถึงพืช ต้นไม้

พระอัคนีทรงเป็นอมตะ เป็นผู้ริเริ่มพิธีบูชายัญ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของพราหมณ์ เป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ เป็นผู้สื่อสารของพระเจ้า โดยการไปเยี่ยมมนุษย์ในพิธีบูชายัญ และจะเป็นผู้อัญเชิญเทพเจ้ามายังสถานบูชา

 

ตำนานการเกิดของพระองค์บ้างก็กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งปฐพี ซึ่งมี พระวายุ หรือ พระอินทร์ เป็นเทพแห่งลม และพระสุริยะเป็นเทพแห่งท้องฟ้า กระนั้นยังกล่าวว่า พระอัคนี ทรงเป็นเทพทั้ง 3 โลก และเป็นหัวหน้าเทพทั้งสอง มีเรื่องเล่าอีกว่า พระองค์ทรงประสูติใหม่ถึง 3 ครั้ง คือ พระองค์ทรงประสูติเป็นพระอาทิตย์ในสวรรค์ หรือบางครั้งก็ทรงประสูติเป็นเปลวเพลิงแห่งพระอาทิตย์ ครั้งที่ 2 พระองค์ประสูติบนโลกมนุษย์ โดยการจุดไฟของพราหมณ์และมนุษย์ในพิธีบูชาไฟ ซึ่งทำให้เกิดความอบอุ่น ช่วยปกป้องและบำรุงเลี้ยงในรูปของที่ตั้งเตาไฟ ซึ่งควันไฟจะลอยขึ้นไป กลายเป็นเมฆในชั้นบรรยากาศอีกครั้ง พระองค์จึงสามารถเข้าไปสัมผัสสำรวจในทุกรูปการณ์ได้ และได้รับการบูชาเหมือนดั่งเช่นวิญญาณในบ้านด้วย

 

การบูชาพระอัคคี เทพแห่งเปลวเพลิง

ชาวฮินดูโบราณเคารพนับถือ พระอัคคี หรือ พระอัคนี หรือ พระเพลิง เป็นเทพแห่งการเผาผลาญ การบวงสรวงกราบไหว้บูชาพระอัคคีจะประสบความสำเร็จ ชีวิตมีแต่ความโชติช่วงชัชวาล มีแต่ความรุ่งโรจน์ ปัญหาต่างๆที่สะสมก็จะถูกเผาผลาญให้สิ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระอัคคี หรือพระเพลิง

อานุภาพของพระอัคคีหรือพระเพลิงนี้มีมหาศาล พระองค์ประทานฤทธิ์บารมี อำนาจเพิ่มพูน ประทานยศศักดิ์ยากที่ใครจะราวีได้

ของบูชาพระอัคคี ก็เช่นเดียวกับการบูชาเทพทุกพระองค์ นั่นคือ สามารถถวายน้ำ นม ดอกไม้ ผลไม้ ขนมหวาน
ดอกไม้ให้เน้นสีเหลือง สีแดง อันเป็นสีแห่งเปลวไฟ

เทพองค์อื่นๆ หากไม่สะดวกจุดเทียน ไม่จุดไฟ ก็ไม่เป็นไร
แต่สำหรับการไหว้เทพอัคนี จะต้องจุดไฟ ใช้ได้ทั้งไฟตะเกียง ไฟเทียน ไฟประทีป ไฟการบูร ฯลฯ
จุดให้สว่างตลอดเวลาที่ทำการสวดบูชาและขอพร

"พระอัคนี" หรือ "พระอัคคี"
คาถาบูชาพระอัคนี

บทนมัสการแบบสั้น
โอม อัคคี ราชะ นะโม นะมะ

บทสรรเสริญ
โอม มหาจะวัลยา วิทมาเห
อัคนี เทวายะ ทิมาฮี
ตันโน อัคนี ประโจทะยาต

บทสรรเสริญ
โอม พระอัคคีราชะ อุปาทะวะตายะ
ขัคคะพาหะนายะ อาคะเณยยะ ทิสะฐิตายะ
อาคัจฉันตุ ภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหายะ
สัพพะอุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะอันตะรายะ วินาสายะ
สุขขะวัฑฒโก โหตุ อายุ วัณณะสุขะ พะลัง
อัมหากัง รักขะตุ อัคคีเทวะตา สวาหะ สะวาหายะ

บทสรรเสริญ
โอม อาคเณย ยะทิสะ อัคคีนะ เทวะตา
สะหะคะณะ ปะริวารายะ อาคัจฉันตุ
ปริภุญชะตุ สะวาหะ สวาหายะ
โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ
สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ สัพพะปัททะวะ วินาสายะ
สัพพะศัตรู ปะมุจจันติ
โอม อัคคีนะทะเทวะตา สะหักขันตุ
สะวาหะ สะวาหะ สะวาหะ

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.siamganesh.com/agni.html

Top