ประวัติ วัดบัวงาม - ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วัดบัวงาม

ประวัติ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


วัดบัวงามความเป็นมาของวัด

รายละเอียดเกี่ยวกับวัด

ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดบัวงาม ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดบัวลอย  หรือ วัดกลางคลอง

สังกัด มหานิกาย                 
อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลดำเนินสะดวกเขต  ๒  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   ภาค   ๑๕


ตำแหน่งที่ตั้งวัด

เลขที่ ๑  บ้านบัวงาม  หมู่ที่ ๑   ตำบล บัวงาม  อำเภอ ดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  70210


ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ 

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน   ๒๔ ไร่  ๑ งาน  ๖๖  ตารางวา   มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  คือ  โฉนด  ๒  แปลง  เลขที่  ๘๖๖๔ และ ๘๖๐๘ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือยาว  ๓  เส้น  ๒วา  จรดที่ดินนายแท  บุญเกิด

ทิศใต้ยาว       ๓  เส้น  ๒วา  จรดที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดบัวงาม

ทิศตะวันออกยาว   ๓  เส้น   จรดลำคลองโพหัก

ทิศตะวันตกยาว     ๓  เส้น   จรดถนนสายโพหัก - บัวงาม

ที่ธรณีสงฆ์ มี   ๓   แปลง     มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน  ๖๕ ไร่  ๓ งาน  ๑๒ ตารางวา

๑. แปลงที่ ๑  ที่ตำบลบัวงาม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

มีเนื้อที่จำนวน  ๘  ไร่  ๒ งาน  ๓๐  ตารางวา

มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  คือ  โฉนด  เลขที่ ๘๖๐๗

๒. แปลงที่ ๒  ที่ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

มีเนื้อที่จำนวน  ๔๐ ไร่  ๒ งาน  ๑๘  ตารางวา

มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  คือ  โฉนด  เลขที่ ๑๑๗๖

๓. แปลงที่ ๓  ที่ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

มีเนื้อที่จำนวน  ๑๖ ไร่  ๒ งาน  ๖๔  ตารางวา

มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  คือ  โฉนด  เลขที่ ๑๑๗๗

๔. แปลงที่ ๔  ที่หมู่ ๓  ตำบลบัวงาม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

มีเนื้อที่จำนวน  ๓๔ ไร่  ๓ งาน  ๗๖  ตารางวา

มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  คือ  เลขที่ดิน ๒๐  โฉนด  เลขที่ ๑๓๐๒

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด

        เดิมเป็นที่ราบลุ่มน้ำ  ล้อมรอบด้วยทุ่งนา  มีลำคลองผ่านหน้าวัด  ซึ่งประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมฝั่งทั้งสองข้าง

ปัจจุบัน  ถมดินเป็นที่ราบสูง  ปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้ดอก  สภาพบริเวณล้อมรอบวัดเปลี่ยนแปลงจากทุ่งนา  เป็นสวนพืชล้มลุก   สวนผลไม้   เช่น   องุ่น    ส้ม    ละมุด  มะม่วง  ฝรั่ง ฯลฯ
มีลำคลองและถนนลาดยางตัดผ่านที่ดินของวัด

 

หลักฐานการตั้งวัด

๑.   ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด  เมื่อวันที่...... เดือน......................... พ.ศ. ๒๔๔๒

๒.  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๖

เนื้อที่    กว้าง    ๔๐  เมตร    ยาว  ๘๐  เมตร    และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา

เมื่อวันที่  ๑๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๐

หมายเหตุ    ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง

เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖

 

ประวัติความเป็นมาของวัดบัวงาม (โดยย่อ)

        ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ริมฝั่งคลองโพหักด้านทิศตะวันตก ที่หมู่บ้านบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เริ่มตั้งเป็นวัดขึ้นโดยการนำของผู้ใหญ่สี  จันทสมา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในสมัยนั้น ได้ชักชวนให้เหตุผลกับนายกลีบ  เจริญภักดี กับ นายทองดี  พวงสุข ให้ร่วมกันสละที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๗๐ วา ไว้เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๒ โดยอาราธนาพระอาจารย์หน่าย  เขมวโร จากวัดดอนคลังมาเป็นประธานดำเนินการจัดสร้างวัดและพร้อมใจกันให้ชื่อวัดใน ครั้งนั้นว่า “ วัดบัวลอย ” อาศัยนามตามท้องที่เหตุเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ฤดูน้ำท่วมมีบัวลอยเกิดขึ้นมาก ทั้งออกดอกสะพรั่งสวยงาม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๔๕๙ สมัยเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พระอธิการเสาร์  สมโณ เป็นเจ้าอาวาส    ขุนขจิต  บัวงาม (ย้อย  แสงอากาศ) กำนันตำบลบัวงามพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร้องเรียนให้ทางราชการโอนที่ดิน ที่ตั้งวัดบัวลอยนี้ มาขึ้นอยู่ในเขต ตำบลบัวงาม เมื่อทางราชการอนุญาตแล้ว จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ ให้ชื่อวัดว่า  “ วัดบัวงาม ”  ตั้งแต่นั้นมา

        การพัฒนาวัดในช่วงนั้นก็ได้ดำเนินต่อเรื่อยมา จนถึงสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ ๗ พระครูโสภณปทุมรักษ์ (เฉย  อาจิณฺโณ) รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๕๒๔ ได้พัฒนาวัดบัวงามให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านสิ่งก่อ สร้าง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาพระครูปริยัตยาทร (ผาง  ชนาสโภ) เจ้าอาวาสรูปที่ ๘ ได้ปกครองดูแลต่อ (พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๓๘) ท่านได้สืบทอดเจตนาของหลวงพ่อเฉย โดยสานงานที่คั่งค้าง ยังไม่เรียบร้อยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในสมัยของท่าน จึงได้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นของกรมการศาสนาในปี ๒๕๒๘ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๖ ปัจจุบันมีพระครูสุนทรปริยัติคุณ (โพธิ์  จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เป็น เจ้าอาวาสรูปที่ ๙ ซึ่งท่านก็ได้สานต่องานที่อดีตเจ้าอาวาสได้วางรากฐานไว้ให้ เพื่อให้งานต่อเนื่องไม่ขาดตอน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม ประเทศชาติของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 

ผู้บันทึกข้อมูล  พระปลัดประเสริฐ  ปวรสีโล/ปิ่นทอง  ผจล. และเลขานุการเจ้าอาวาสวัดบัวงาม

๒๖  กันยายน  ๒๕๕๒


ลำดับเจ้าอาวาส

๑ พระอธิการหน่าย เขมจาโร พ.ศ. ๒๔๔๒ - พ.ศ. ๒๔๔๗

๒ พระอธิการเล็ก อมโร พ.ศ. ๒๔๔๘ - พ.ศ. ๒๔๕๐

๓ พระอธิการเสาร์ สมโณ พ.ศ. ๒๔๕๑ - พ.ศ. ๒๔๕๙

๔ พระอธิการสงวน ถาวโร พ.ศ. ๒๔๖๐ - พ.ศ. ๒๔๖๔

๕ พระอธิการปลื้ม จนฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๔๖๕ - พ.ศ. ๒๔๘๔

๖ พระอธิการแหวน ขนฺติโก-แสงอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๕ - พ.ศ. ๒๔๘๙

๗ พระครูโสภณปทุมรักษ์ (เฉย อาจิณฺโณ-เลียดทอง)   พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๑๗ มกราคม ๒๕๒๔

๘ พระครูปริยัตยาทร (ผาง ชนาสโภ-แถมเงิน)    ๑๙ มกราคม ๒๕๒๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
๙ พระปริยัติกิจโสภณ* (โพธิ์ จนฺทสาโร-หวิงปัด)        ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ - ปัจจุบัน

วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
วัดบัวงาม
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.watbuangam.org/

Top