ประวัติ วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร - ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร

ประวัติ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร

          วัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่ที่ตำลบลเกาะเกร็ด เยื้องท่าเรือสุขาภิบาลปากเกร็ดไปทางใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือวัดสนามเหนือ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างแบบรามัญ เดิมวัดนี้เป็นวัดเก่า ชื่อวัดปากอ่าว

          ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด และโปรดให้สร้างพระเจดีย์รามัญ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระราชทานนาม "วัดปรมัยยิกาวาส" เนื่องจาก ศิลปะการสร้างมีลักษณะแบบมอญ พระเจดีย์ทุกองค์สร้างแบบมอญ และพระพุทธรูปพระประธาน ในโบสถ์ สลักด้วยหินอ่อนแบบมอญด้วย จึงเรียกกันว่า "วัดมอญ" ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และบานประตู หน้าต่างโบสถ์ประดับลายปูนปั้นสวยงาม

          วัดปรมัยยิกาวาสเป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฎกภาษามอญไว้ ถือเป็นวัดศูนย์กลางของชุมชนชาวมอญ และมีโบราณวัตถุสมัยอยุธยาตอนปลาย

วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร
วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร
วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร
วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dhammathai.org/watthai/central/watporamaiyikavas.php
ข้อมูลภาพ : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=359598

Top