ประวัติ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก - วัดประจำรัชกาลที่ ๙

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ประวัติ วัดประจำรัชกาลที่ ๙

 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

          วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และ เป็นวัดตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "บวร" ได้แก่ บ้าน (ราษฎร) วัด (ศาสนา) และโรงเรียน (ราชการ) ซึ่งจะประสานการพัฒนาร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะการพึ่ง พาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          "วัด ประจำรัชกาล" มักจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ และให้ความสนใจกับวัดนั้นเป็นพิเศษ หรือมีความผูกพันกับวัดนั้นมาก

 การ ประกาศว่าวัดไหนเป็นวัดประจำรัชกาลใดนั้น ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เกิดจากการที่คนพูดกันว่าวัดนั้นเป็นวัดประจำรัชกาลนั้นรัชกาลนี้ และดูจากความผูกพันที่ทรงมีให้กับวัดนั้นๆ มากกว่า


          วัด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ซอยพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๙ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ 

          และเป็นวัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "บวร" ได้แก่ บ้าน (ราษฎร) วัด (ศาสนา) และโรงเรียน (ราชการ) ซึ่งจะประสานการพัฒนาร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะการพึ่ง พาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          พ. ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม ๙ ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม ๙ ดำเนินการจัดตั้งวัดเพื่อเป็นพุทธสถานในการประกอบกิจของสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

          ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.จวงจันทร์ สิงหเสนี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน ๕-๒-๕๔ ไร่ เพื่อดำเนินการสร้างวัดในนาม มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้จัดสร้างเป็นวัดขึ้น โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส 

          การสร้าง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

          เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีฝังลูกนิมิตตามประเพณี

          วัด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากวัดอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัดขนาดเล็ก ใช้งบประมาณที่ประหยัดและเรียบง่ายที่สุด ประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ สระน้ำ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระจำนวน ๕ หลัง โรงครัว และอาคารประกอบที่จำเป็น อาคารทุกหลังจะใช้สีขาวซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด สวยงาม ส่วนพระอุโบสถเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยโบราณผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญ 

          ด้วยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น "วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก" ผู้คนทั่วไปจึงพูดกันว่า "เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๙" หรือ "วัดในหลวง" นั่นเอง


ข้อมูลอ้างอิง : http://109wat.com/bk01.php?id=46

Top