ประวัติ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร - ถนนอิสรภาพ ฝั่งธนบุรี แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

ประวัติ ถนนอิสรภาพ ฝั่งธนบุรี แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

          วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณ เดิมที่เดียวชื่อ วัดพลับ มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัววัดพลับเดิมนั้น อยู่ต่อวัดราชสิทธารามเดียวนี้ไปทางทิศตะวันตก ครั้นเมื่อสร้างวัดราชสิทธารามขึ้นในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้รวมวัดพลับเข้าไว้ในเขต วัดราชสิทธารามด้วย ราษฎรจึงยังคงเรียกชื่อ วัดราชสิทธาราม ตามนามเดิมว่า วัดพลับกันทั่วไป ในบัดนี้ ประวัติราชสิทธาราม เริ่มปรากฎมีเรื่องราวเป็นสำคัญขึ้นเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง เหตุเนื่องมาจาก พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงอาราธนาพระอาจารย์สุก วัดท่าหอย ริมคลองคูจามในแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาจำพรรษาในเขตพระนคร พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระญาณลังวรเถรเรื่องทั้งนี้เป็นด้วยพระญาณสังวรเถร ทรงวิทยาคุณในทางวิปัสสนาธุระ อย่างเชี่ยวชาญสามารถเลืองชื่อลือชาเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่งกล่าวกันว่า  ท่านทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารธรรมอย่างแก่กล้าถึงสามารถให้ไก่เถือนเชืองได้เหมือนไก่บ้าน มีลักษณะทำนองเดียวกับคำโบราณที่ยกย่องสรรเสริญพระสุวรรณสามโพธิสัตว์ ในเรื่องสุวรรณสามชาดก

 

ลำดับเจ้าอาวาส

 1. พระสังฆราช (สุกไก่เถื่อน) ก่อนปี ๒๓๖๕
 2. พระพรหมมุนี(ชิต) ปี ๒๓๖๕ - ๒๓๖๘
 3. พระเทพโมลี (กลิ่น) ๒๓๖๙ - ๒๓๗๐
 4. พระปิฏกโกศลเถร (แก้ว)
 5. พระญาณสังวร (ด้วง) 
 6. พระญาณโกศลเถร(รุ่ง) 
 7. พระญาณสังวร(บุญ) 
 8. พระโยคาภิรัตเถร(มี)
 9. พระอมรเมธาจารย์(ทัด)
 10. พระสังวรานุวงศ์เถร(เมฆ)
 11. พระสุธรรมธีรคุณ(เกิด)
 12. พระอมรเมธาจารย์(เกษ) 
 13. พระสังวรานุวงศ์เถร(เอี่ยม)
 14. พระมงคลเทพมุนี(เอี่ียม)  
 15. พระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) 
 16. พระสังวรานุวงศ์เถร(สอน) 
 17. พระราชวิสุทธิญาณ(อยู่) 
 18. พระราชสังวรวิสุทธิ์(บุญเลิศ) 
 19. พระธรรมรัตนวิสุทธิ์(พลายงาม) 

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.somdechsuk.com/
สำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าลิ้งเว็บไซต์ทางวัดจากข้อมูลอ้างอิง

 

 

Top