ประวัติ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร - แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

ประวัติ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

          วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด ราชวรวิหาร อยูในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งอยู่ใกล้สะพานกษัตริย์ศึกและสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)กรุงเทพมหานคร

          รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อ พ.ศ. 2419 องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 25 ชันษาพอดี พระองค์จึงโปรดฯ ให้สถาปนา วัด เทพศิรินทราวาส ขึ้น เพื่อทรงเฉลิมพระเกียรติ และ ทรงอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์

          วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2421 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อาราธนา พระอริยมุนี มาจากวัดบวรนิเวศ พร้อมด้วย พระฐานานุกรม 3 รูป พระอันดับ 16 รูป สามเณร 3 รูป รวม 23 รูป มาอยู่วัดนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศล แล้วประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา และ พระราชทานนามอารามแห่งนี้ว่า วัดเทพศิรินทราวาส ตามพระนามแห่งองค์พระราชชนนี

          สถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่ พระอุโบสถของวัดเทพศิรินทราวาส มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยลายรดน้ำและซุ้มประตูหน้าต่าง เพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ เช่น พระนิรันตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 ซึ่งอันเชิญมาเมื่อ พ.ศ. 2421 ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 4

          การวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาสนี้ ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสม ที่โรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออก หน้าวัดและเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลาง และสุสานอยู่ด้านตะวันตก ดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวัน เริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน และปัจฉิมวัยซึ่งไปสุดสิ้นที่สุสาน สิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

          และใน พ.ศ. 2439 โปรดเกล้าฯให้สร้างสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาสไว้ในวัด ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับ พระราชวงศ์ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวงและสำหรับชนทุกชั้น นับเป็นเรื่องพิเศษ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีฌาปนสถานในพระอารามหลวง


ลำดับเจ้าอาวาส

1 พระอริยมุนี (เอม อายุวฑฺฒโน)      พ.ศ. 2421      พ.ศ. 2426
2 พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช านจาโร)      พ.ศ. 2427      พ.ศ. 2437
3 พระวินัยรักขิต (นาม กาฬนาโม)      พ.ศ. 2437      พ.ศ. 2438
4 หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร      พ.ศ. 2438      พ.ศ. 2441
5 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ าณวโร)      พ.ศ. 2441      พ.ศ. 2494
6 พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต)      พ.ศ. 2498      พ.ศ. 2521
7 สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร)      พ.ศ. 2521      พ.ศ. 2546
8 สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)      พ.ศ. 2546      พ.ศ. 2552
9 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)      พ.ศ. 2553 (ยังดำรงตำแหน่ง)


ข้อมูลอ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

Top