ประวัติ วัดโพธิ์ประทับช้าง - อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง

ประวัติ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร


วัดโพธิ์ประทับช้างความสำคัญของวัดโพธิ์ประทับช้าง

         เดิมทีแรกนั้นวัดโพธิ์ประทับช้างนั้น ยังไม่มี  และไม่ได้เรียกชื่อกันมาอย่างทุกวันนี้  แต่เดิมนั้น  น่าจะมีชื่อเรียกแน่  แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ถือเอาเป็นความแน่นอนไม่ได้  เหมือนอย่างวัดอื่น ๆ  แต่ภายหลังต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อวัดกันว่า  วัดหลวงโพธิ์ประทับช้าง  คือหมายถึงเป็นวัดของพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้ (สมเด็จพระเจ้าเสือ)  ซึ่งถือกันว่าเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองสวยงามมากกว่าใครในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๒๔๒ ๒๒๔๔)

       และนอกจากนี้พระองค์ยังได้เกณฑ์พลเรือนมาตั้งครอบครัว  จำนวนถึง  ๒๐๐  ครอบครัว  เพื่อเอาไว้อยู่อุปฐากรับใช้  ดูแลคณะพระสงฆ์ ที่พระองค์ทรงได้แต่งตั้งไว้เป็นผู้ครองพระอารามแห่งนี้  คือ  พระครูธรรมรูจีราชมุนี   ซึ่งพระมหาเถระรูปนี้  ต้องเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อพระองค์ และหมู่พสกนิกรของพระองค์อยู่อย่างมากแน่นอน  และสันนิษฐานว่า  พระมหาเถระรูปนี้  ต้องเป็นพระราชาคณะอยู่ปกครองคณะสงฆ์ใน เมืองพิจิตร แห่งนี้ด้วยอย่างแน่นอนทีเดียว  เพราะแถบลุ่มน้ำน่านสายเก่าแก่แห่งนี้  หรือ เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า  แม่น้ำพิจิตรเก่า  เต็มไปด้วยบ้านผู้คนทั้งสองฝั่งริมน้ำ ซึ่งถือกันว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากที่เดียว  ด้วยอาศัยเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่ได้เล่าให้ฟังสืบกันมา  และจากหลังฐานจากวัดต่าง ๆ ในแถบนี้  นับตั้งแต่ชุมชนบ้านโพธิ์ประทับช้างขึ้นไป ถึงชุมชนตำบลเมืองเก่า  ทุกๆ  ระยะทางประมาณ  ๑  ถึง  ๒  กิโลเมตร  จะมีวัดอยู่เสมอ ๆ  ทั้งสองฝั่งแม่น้ำสายนี้   ดังที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า  ดาษดื่นเต็มไปด้วยบ้านผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น  ชนิดที่เรียกว่า    ไก่บินไม่ตกฟาก    นั่นแหละครับ


เจ้าอาวาส ที่อยู่ปกครอง วัดโพธิ์ประทับช้าง

ลำดับเจ้าอาวาส  วัดโพธิ์ประทับช้าง  ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๒๔๒ - ๒๕๕๐)  

 ๑.    พระครูธรรมรูจีราชมุนี     ได้รับการแต่งตั้งจาก สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่  ๘  (พระเจ้าเสือ)  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๔๔   –   พ.ศ ใดไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด ประมาณ  พ.ศ.  ๒๔๕๔ ๒๔๖๐ มีประวัติเล่าว่า วัดโพธิ์ประทับช้าง ได้เป็น วัดร้างไปแล้ว  ไม่มีพระภิกษุ อยู่จำพรรษา       

๒.   หลวงพ่อจันทร์ พ.ศ. ๒๔๙๑ ๒๔๙๖

๓.    พระบก พ.ศ. ๒๔๙๖ ๒๕๐๕

๔.    หลวงพ่อเขียว พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒๕๐๕

๕.    พระแสวง พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒๕๑๔

๖.     หลวงพ่อก่าย พ.ศ. ๒๕๑๔ ๒๕๑๕

๗.    พระอธิการประสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ ๒๕๑๗

๘.    พระอธิการน้อย พ.ศ. ๒๕๑๗ ๒๕๑๘

๙.    พระครูวิบูลธรรมาภรณ์ (ประยูร  คุตฺตาทโร) พ.ศ. ๒๕๑๘  - ๒๕๕๑

๑๐.  พระสมุห์จรัญ   จนฺทสีโล พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

วัดโพธิ์ประทับช้าง หลวงพ่อโต หลวงพ่อยิ้ม

          หลวงพ่อโต  หรือ  หลวงพ่อยิ้ม  เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ อีกองค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากในจังหวัดพิจิตร  โดยเฉพาะคนเก่าแก่ ในจังหวัดพิจิตร  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุได้  ๓๐๐  ปีเศษ

          เป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง  ซึ่งองค์ปัจจุบันนี้ เป็นการซ่อมแซม บูรณะ ขึ้นใหม่หลังจากที่ได้รับความเสียหาย

จากการถูกต้นไม้ แถบบริเวณ นั้นโค่นทับ จนเศียร และองค์พระ หักลง ได้รับความเสียหาย  ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปั้นขึ้นมาใหม่

เมื่อหลายสิบปีมาแล้วครับ  แต่ก็ยังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงครับ  ว่ากันว่า  ถ้าขอไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหารละก้อ

          รับรอง  หลวงพ่อโต  ได้ช่วยมาเยอะแยะ มากต่อมากแล้วครับ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเยอะครับ  ต้องมาสอบถามคนเก่าแก่ ที่โพธิ์ประทับช้างเอาเองนะครับ


วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง

ข้อมูลอ้างอิง : http://watphopratabchang.igetweb.com

 

Top