ประวัติ วัดไชโยวรวิหาร - หมู่ ๓ ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

วัดไชโยวรวิหาร

ประวัติ หมู่ ๓ ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง


วัดไชโยวรวิหาร          วัดไชโยวรวิหาร อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท

          เดิมเป็นวัดราษฎร์โบราณสร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้น มาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรีได้สร้าง พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยในปี พ.ศ. 2430

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (บุญรอด) สมุหนายก เป็นแม่กองปฎิสังขรณ์ทั้งหมด พุทธศักราช 2430-2437 การกระทุ้งฐานรากเพื่อสร้างโบสถ์และวิหารทำให้พระพุทธรูปองค์โตพังทลายลงอีก

          หลังจากนั้น ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ ช่างปั้นพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ยอดเยี่ยม มาช่วยสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ สถาปนาวัดไชโยให้เป็นพระอารามหลวงชื่อ "วัดไชโยวรวิหาร" และพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระมหาพุทธพิมพ์" อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปก็ยังคงเรียกว่า "วัดเกษไชโย"

          องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่น ๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่าง ๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าของพระวิหาร มีพระอุโบสถ หันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามเช่นกัน ภายในพระอุโบสถมี ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5

          ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ใหม่ จนมีความงามอย่างสมบูรณ์ยิ่ง

 

ลำดับเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร มีมาแล้วกี่องค์ไม่อาจสืบทราบได้ เพิ่งมีการบันทึกเอาไว้ตอนได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแล้วเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มี องค์ คือ

๑.พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (พระมหาเกตุ ป.ธ.๓)พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๔๑
๒.พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (พระวินัยธรเพิ่ม)พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๔๖๓
๓.พระสมุห์เรียบ (รักษาการเจ้าอาวาส)พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๖๙
๔.พระมหาชั้น (รักษาการเจ้าอาวาส)พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๐
๕.พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (พัน)พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๕
๖.พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (วร)พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๙
๗.พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เชื่อม ชินวํโส) พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๒๘
๘.พระวิสิฐนิมมานการ (แฉล้ม จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๓)พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๖
๙.พระสิทธิพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ)พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน


วัดไชโยวรวิหาร

วัดไชโยวรวิหาร
วัดไชโยวรวิหาร

วัดไชโยวรวิหาร
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.watchaiyo.com
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dhammathai.org/watthai/central/watchaiyo.php

Top