ประวัติ หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย (พระครูสุคนธวิศิษฏ์) - วัดสถิตคีรีรมย์ (เขาราหู) จ.สุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย (พระครูสุคนธวิศิษฏ์)

ประวัติ วัดสถิตคีรีรมย์ (เขาราหู) จ.สุราษฎร์ธานี

 

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย  หรือ พ่อท่านเอ็น
(พระครูสุคนธวิศิษฏ์)

หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย  หรือ พ่อท่านเอ็น (พระครูสุคนธวิศิษฏ์)
วัดสถิตคีรีรมย์ (เขาราหู)
จ.สุราษฎร์ธานี

 

          แต่เดิมพื้นเพท่าน เป็นชาวอำเภอคีรีรัฐนิคม ท่านได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งตรงกับ วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม นามเดิม เพริ้ม ทองสัมฤทธิ์ นามบิดา นายพัฒน์ ทองสัมฤทธิ์ มารดา นางพร้อม ทองสัมฤทธิ์ ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์ (วัดเขาราหู) ในสมณศักดิ์นามว่า พระครูสุคนธวิศิษฏ์ ทั้งยังเป็นพระธรรมฑูต และครูปริยัติธรรม

          การศึกษาในวัยเยาว์ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน บ้านย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔

          ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน) ซึ่งขณะนั้นปกครองวัดสถิตคีรีรมย์ อยู่

หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย  หรือ พ่อท่านเอ็น (พระครูสุคนธวิศิษฏ์)
          ต่อมาท่านได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดฑีฆาราม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๙๔ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว เกสโร) วัดสถิตคีรีรมย์ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม มีพระกรรมวาจาจารย์คือ ท่านพระครูปราการสมานคุณ วัดปราการ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม และมีพระอนุสาวนาจารย์คือ ท่านพระครูมนูญธรรมธาดา วัดถ้ำสิงขร ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม

          หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้พากเพียรศึกษาหาความรู้ จนสามารถสอบได้ นักธรรมเอก ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ณ สำนักเรียนวัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย  หรือ พ่อท่านเอ็น (พระครูสุคนธวิศิษฏ์)
          ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระสมุห์เพริ้ม และในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ท่านได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส วัดสถิตคีรีรมย์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดสถิตคีรีรมย์ 

          พ.ศ.๒๕๓๑ ท่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

          พ.ศ.๒๕๓๙ ท่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท

          ในงานด้านการปกครอง ท่านได้ยึดถือกฎระเบียบในการปกครองวัด ตามหลักพระธรรมวินัย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยท่านได้เข้ารับการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมพระธรรมฑูต พระธรรมถึก พระครูแผนใหม่ จนมีความชำนาญในการบรรยายธรรม ซึ่งได้รับนิมนต์เป็นผู้บรรยายธรรม ในที่ประชุมประจำอำเภออยู่เสมออีกด้วย

          ท่านยังเป็นผู้รู้ในธรรมอันเห็นได้จาก ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้ เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียน(ศาสนศึกษา) วัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดสถิตคีรีรมย์ (แผนกนักธรรม) อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

          ซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษา แก่บรรดาภิกษุสามเณร เป็นอย่างดีด้วยจะมีผู้สำเร็จการศึกษา นวกภูมิ และแผนกธรรม อยู่โดยตลอด

          ในส่วนของงานด้านการเผยแผ่พระศาสนา ท่านได้เป็นผู้นำชุมชน ในการประกอบพิธีทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆเสมอมา ได้มีการจัดอบรมแก่บุคคลต่างๆ ทั้งอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน ข้าราชการ ตลอดจนผู้หลงผิดติดยา ให้กลับตัวดำเนินชีวิตในทาง
ที่ถูก และจัดให้มีการอบรมพระนวกะทุกปี

          ในงานด้านสาธารณูปการ ท่านได้ทำการทะนุบำรุง วัดสถิตคีรีรมย์ เพื่อให้สมกับเป็นวัดที่จะเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน ดังเจตนาของ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว เกสโร) ผู้เป็นอาจารย์ และเป็นผู้เริ่มก่อตั้งวัด

          โดยที่ผ่านมาท่าน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างบันไดขึ้นเขา อีกทั้งสร้าง กุฏิพระสงฆ์ และ แม่ชี เพิ่มจากเดิม ได้สร้างกำแพงกำหนดเขตวัดและปรับปรุงทัศนียภาพของวัดให้ดูงามตา

 หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย  หรือ พ่อท่านเอ็น (พระครูสุคนธวิศิษฏ์)

ด้านวัตถุมงคล

พ่อท่านเอ็น ได้เล่าเรียนสรรพวิชา รวมถึงพุทธาคม จาก "หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน" ผู้เป็นอาจารย์โดยตรง และเมื่อช่วงที่ หลวงพ่อพัว ผู้เป็นอาจารย์เริ่มชราภาพ พ่อท่านเอ็น ได้รับการมอบหมายจาก หลวงพ่อพัว ให้เป็นผู้ลงจาร "ตะกรุด" แทนท่านเสมอมาครับ

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://wat-khaorahu.com/webboard/index.php?topic=31.0

Top