กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับ คะแนนคำติชม หรือ Feedback

รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับระบบการให้คะแนน Feedback ของเว็บไซต์ เว็บ-พระ.คอม

การให้ Feedback

เมื่อมีการจบประมูล สมาชิกจะได้จะให้สิทธิ์การเขียน Feedback ให้แก่กัน 1คะแนน ของรายการประมูลนั้นๆ ( หากภายใน 30 วัน ไม่มีการเขียน Feedback ระบบจะทำการส่งอัตโนมัติ )

การให้ Feedback คำติ

สมาชิกสามารถเขียนFeedback "คำติ" ได้ก็ต่อเมื่อ เวลาผ่านล่วงเลยมาอย่างน้อย 3 วัน หลังจากปิดประมูล แต่ยังไม่มีความคืบหน้ารายการดังกล่าว

หมายเหตุสำคัญก่อนให้คำติ

สมาชิกที่จะเขียนFeedback "คำติ" นั้นควรตระหนักถึงการเขียนในแต่ละครั้ง เพราะจะส่งผลต่อเครดิตสมาชิกท่านนั้นโดยตรง สมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ขายควรจะพยายามลองติดต่อระหว่างกันเสียก่อน หรืออาจจะผ่อนปรนระยะเวลาซึ่งกันและกันบ้าง ก่อนจะดำเนินการเขียนคำติ / คำเฉยๆ ก็เสมือนคำติ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นคะแนนลบ เช่นกัน

การลบ Feedback คำติ

  1. Webmaster สามารถใช้ดุลพินิจในการลบคำติที่ไม่สมเหตุสมผล ได้ตามความเห็นอันสมควร
  2. Feedback 50 คะแนน สามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนคำติเป็นไม่มีการทำธุรกรรมได้ 1 คำติ โดยคะแนน Feedback ยังคงเดิม เช่น admin (67)(-1) เมื่อใช้สิทธิ์ก็จะเป็น admin (68)

วิธีการดู "คะแนน Feedback"

สัญลักษณ์ Feedback

หลังจากวงเล็บ "คะแนน Feedback" จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกระดับชั้นของสมาชิกท่านนั้นๆ สัญลักษณ์ต่างๆ จะประกอบไปด้วย ถ้วยแบบต่างๆ และ สีต่างกัน ดังข้อมูลข้างล่างต่อไปนี้

Tips: ในระบบจริง เพื่อที่จะดูว่า สัญลักษณ์นั้นๆมีความหมายว่าอะไร ให้นำเม้าส์วางไว้บน สัญลักษณ์นั้นๆ ระบบจะทำการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์นั้นๆขึ้นมา

คาดโทษ Feedback

สมาชิกท่านใดที่ถูกคำติครบ 3 ครั้ง (-3) ระบบจะทำการระงับประมูล "อัตโนมัติ" ทันที ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ดังนั้นสมาชิกที่มีความประสงค์จะปลดล็อค ต้องแจ้งเรื่องให้ทางทีมงานทราบเพื่อพิจารณาปลดล็อคให้ กรณีที่ทางทีมงานปลดล็อคให้แล้ว ถ้าถูกคำติครบ 6 ครั้ง (-6) ทางทีมงานจะพิจารณาระงับสิทธิ์ user ถาวร