ปุ่มแจ้งตรวจสอบ แจ้งพระไม่แท้

  1. ปุ่มแจ้งตรวจสอบ

    สำหรับใช้แจ้งให้ทางทีมงานช่วยตรวจสอบ กรณีที่กระทู้ดังกล่าวมีปัญหา เช่น รายการไม่เหมาะสม , ข้อมูลผิด , รูปภาพของบุคคลอื่น พร้อมแจ้งเหตุผลประกอบเข้ามาเพื่อให้ทางทีมงานพิจารณารายการดังกล่าว

  2. ปุ่มแจ้งพระไม่แท้

    สำหรับใช้แจ้งให้ทางทีมงานช่วยตรวจสอบ กรณีที่เห็นว่า พระรายการดังกล่าว เป็นพระไม่แท้ โอกาสไม่แท้สูง พระไม่มีอยู่ในสารบบ และอื่นๆ พร้อมแจ้งเหตุผลประกอบเข้ามาเพื่อใ้ห้ทางทีมงานพิจารณารายการดังกล่าว