การแสดงความเห็นในร้านค้า

เจ้าของร้านค้าสามารถเลือกให้แสดงความเห็น หรือเลือกห้ามแสดงความเห็นก็ได้

มารยาท การแสดงความเห็น

หมายเหตุ - หากตรวจสอบพบว่า ข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าว ทางทีมงานสามารถลบข้อความออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกดังกล่าวจะถูกคาดโทษเอาไว้ และจะพิจารณาบทลงโทษตามความเห็นอันสมควร