ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ)

ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.เนื้อทองคำ)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.เนื้อทองคำ)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.เนื้อทองคำ)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.เนื้อทองคำ)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.เนื้อทองคำ)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.เนื้อทองคำ)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.เนื้อเงิน)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อเงิน
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.เนื้อเงิน)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.เนื้อเงิน)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.เนื้อเงิน)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.เนื้อเงิน)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.เนื้อเงิน)
เหรียญแม่ทัพ เนื้อทองคำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ มีดาวเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.เนื้อทองแดง)
เหรียญแม่ทัพ ไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมดำ
ชื่อพระเครื่อง ปี 2511 เหรียญ รุ่นแม่ทัพภาคที่1 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
อายุพระเครื่อง 43 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 72931
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ จ. - 18 เม.ย. 2554 - 13:29.40
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ศ. - 08 ก.ค. 2554 - 21:10.10
Facebook
รายละเอียด
ข้อมูลการสร้าง
-

แม่พิมพ์
- บล็อกมีดาว
- บล็อกไม่มีดาว

จำนวนการสร้าง
- 84,000 เหรียญ
- เนื้อทองคำ (สั่งจอง)
- เนื้อเงิน (สั่งจอง)
- เนื้อทองแดง

ข้อมูลเพิ่มเติม
- แม่ทัพที่ ๑ สร้าง

พลโท สำราญ แพทยกุล อดีตแม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มาขออนุญาตต่อหลวงพ่อแดง
สร้างเหรียญ รูปท่านขึ้น พร้อมกับทำบุญอายุครบ ๙๐ ปี ของท่านด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑
เพื่อหารายได้บูรณะถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมให้วัดเขาบันไดอิฐ และขอให้ท่านปลุกเสก
เหรียญรุ่นนี้ให้ด้วย เมื่อหลวงพ่อแดงท่านอนุญาตแล้ว พลโท สำราญ แพทยกุล ซึ่งเป็นชาว
เพชรบุรี โดยกำเนิด เป็นแม่ทัพภาคที่ ๑ ในขณะนั้น จึงได้มาติดต่อว่าจ้างให้กองกษาปณ์
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ออกแบบแกะแม่พิมพ์ และปั๊มเหรียญรุ่นนี้ขึ้น เรียกกันว่า
เป็นเหรียญบล็อกกองกษาปณ์ ฝีมือจะเฉียบขาดระดับไหนดูจากภาพเอาก็แล้วกัน

จำนวนที่สร้าง เหรียญเนื้อทองแดง ๘๔,๐๐๐ เหรียญ,เหรียญเนื้อทองคำและเนื้อเงิน
ตามจำนวนผู้ที่สั่งจอง

ขนาดของเหรียญ กว้างประมาณ ๒.๗ ซ.ม สูงประมาณ ๓.๗ ซ.ม.
พิธียิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์

โดยปกติแล้วหลวงพ่อแดงท่านจะปลุกเสกวัตถุมงคลภายในกุฏิของท่านหรือภายในโบสถ์อย่างเงียบๆ เป็นเวลายาวนาน

เหรียญรุ่นแม่ทัพที่ ๑ สร้าง นี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วนำมาให้ท่านปลุกเสกก่อน
ภายหลังจากนั้น จึงมีพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับมีมหรสพสมโภชเป็นการเอิกเกริก
ถึง ๕ วัน ๕ คืน ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เพิ่งจะทำครั้งนี้เป็นครั้งแรก จึงมีผู้คนทั้งจังหวัดเพชรบุรี และต่างถิ่นมาร่วมงานครั้งนี้กันอย่างคึกคัก และล้นหลามภายหลังจากพิธีพุทธาภิเษกผ่านไปแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชาเหรียญ

จำหน่ายหมดภายในวันเดียว
การนำเหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นนี้ไปทดลองยิงด้วยปืนยาวข้างวัด มีผู้สนใจติดตามไปดู เพราะอยากรู้อยากเห็น และเมื่อได้เห็นกับตาตนเองเช่นนั้นแล้ว จึงบังเกิดความศรัทธาเพิ่มอีกหลายเท่า จึงบอกกล่าวโจษขนาดคนที่รู้จักให้ไปเช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้ไว้สำหรับป้องกันตัว ประกอบกับได้เห็นซาก ของปืนที่ชำรุดซึ่งได้นำมาให้เจ้านายผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารเขาดู เท่านั้นแหละครับ ประชาชนที่ร่วมงานและอยู่ใกล้บริเวณวัดเขาบันไดอิฐ ต่างยื้อแย่งเบียดเสียดกันขอเช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้ คนละหลายๆ เหรียญ บางคนตั้งหลายสิบเหรียญ เพื่อเอาไปฝากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง ประชาชนที่อยู่ในตลาดเมืองเพชรบุรี พอทราบข่าวนี้ต่างมุ่งหน้าสู่วัดเขาบันไดอิฐ เพื่อไปขอเช่าเหรียญ ไม่ถึงเย็นเหรียญรุ่นนี้ ได้หมดไปจากวัดเสียแล้ว คนมาทีหลังต่างก็เสียดายและรวมตัวกันประท้วงที่ไม่ได้เหรียญ และต่อว่าต่อขานต่าง นานา เล่นเอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่จัดจำหน่ายเหรียญปวดหัวตามๆ กัน เพราะไม่คาดฝันมาก่อนว่า จะต้องพบกับปัญหาแบบนี้
ท่านแม่ทัพที่ ๑ ได้นำเรื่องนี้มาเล่นให้หลวงพ่อแดงท่านรับทราบ หลวงพ่แดงทราบแปลกใจเหมือนกัน จึงได้ปรึกษาหารือกัน ท่านแม่ทัพที่ ๑ ได้ขออนุญาตสร้างเหรียญรุ่นนี้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ยังไม่ได้เหรียญอีกเป็นจำนวนมาก หลวงพ่อแดงท่านก็รับที่จะปลุกเสกให้
ท่านแม่ทัพที่ ๑ ได้มาชี้แจงให้ประชาชนที่จับกลุ่มชุมนุมกันเนื่องจากไม่ได้เหรียญให้ทราบว่า ทางวัดจะสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นอีก ขอเวลาอีก ๗ วัน ให้มารับได้ และได้เปิดการสั่งจองเหรียญทองคำ และเหรียญเงินทันที บางคนสั่งจองเหรียญทองแดงก็มี
เนื่องจากคนกำลังตื่นอยากได้เหรียญ จึงสั่งจองกันเพียบ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆ กัน แล้วเรื่องต่างๆ ก็ยุติลงเลยกันได้ด้วยดีทุกฝ่าย ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนอย่างเก่า
กองกษาปณ์ต้องทำงานหนัก
ท่านแม่ทัพที่ ๑ ได้มาติดต่อขอให้กองกษาปณ์ปั๊มเหรียญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นการปั๊มครั้งที่ ๒ แต่ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ โดยนำแม่พิมพ์หรือบล็อกที่เคยใช้ปั๊มเหรียญเนื้อทองคำ และเนื้อเงินชนิดที่มีดาวนำมาปั๊มเหรียญเนื้อทองแดงด้วย
เมื่อกองกษาปณ์ปั๊มเหรียญให้ตามจำนวนที่สั่งแล้ว จึงบรรจุลงลังรถ ยี.เอ็ม.ซี. ขนาด๒.๕ ตัน ของทหารได้มาบรรทุกไปสู่วัดเขาบันไดอิฐทันที เพื่อขอให้หลวงพ่อแดงท่านปลุกเสก เพราะมีนัดกับประชาชนไว้ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ จะเปิดการจำหน่ายเหรียญรุ่นที่ ๒ ที่วัดเขาบันไดอิฐ

การจำหน่ายเหรียญ
รุ่นแม่ทัพที่ ๑ ครั้งที่ ๒
เหรียญรุ่นแม่ทัพที่ ๑ สร้าง เปิดให้ประชาชนเช่าบูชาในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ ปรากฏว่า จำหน่ายหมดภายในวันเดียวไม่ทันถึงวันสงกรานต์
เหรียญรุ่นแม่ทัพภาคที่ ๑ สร้าง ครั้งที่ ๒ เปิดให้ประชาชนเช่าบูชาในวันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ระยะห่างกันเพียง ๘ วัน ไม่นับวันปลุกเสก
การจำหน่ายเหรียญรุ่นที่ ๒ นี้ ตอนระยะแรกๆ ก็คึกคัก จำนวนเหรียญสร้างไว้มาก เมื่อเพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่อยากได้เหรียญแล้ว เหตุการณ์จึงค่อยทุเลาเลาบางซาลงไม่สับสนอลหม่านเหมือนตอนแรก หรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีใครกล้านำปืนมาทดลองยิงดูก็ได้ เพราะกลัวว่าปืนจะแตกชำรุดเหมือนครั้งแรกกระมัง ?
ลักษณะของเหรียญ
เหรียญรุ่นแม่ทัพที่ ๑ สร้าง บล็อกกองกษาปณ์เป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์ม มีหูในตัว สร้างครั้งที่ ๑ และ สร้างครั้งที่ ๒ เป็นบล็อกตัวเดียวกัน
ด้านหน้า
ตรงกลางเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์ ด้านบนเขียนว่า “ที่ระลึก” มีตัวหนังสือภายในแถบโบ ด้านล่างเขียนว่า “พระครูญาณวิลาศ (แดง)” ด้านซ้ายมือมีข้อความ”๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ” ด้านขวามือมีข้อความ “อายุครบ ๙๐ ปี”
ด้านหลัง
ตรงกลางเป็นรูปมหามงกุฎ อยู่บนกงจักรภายในกงจักรเป็นเลข๑ ใต้กงจักรมีดาว ๓ ดาว ใต้ดาวลงมาเป็นช่อชัยพฤกษ์ ภายในช่อชัยพฤกษ์ เป็นแถบโบ และมีข้อความ “กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑”มีอักขระขอมรอบขอบเหรียญ ข้อความเดียวกันกับเหรียญรุ่นแรก มีอักขระขอม ๒๙ ตัว คือ เมอะมะอุ,ชาติอะมะ,พุทธะสังมิ, ชาลิติ, เอหิมาเรหิ,นะโมพุทธายะ,มะอะอุ
* * สรุปความว่า เหรียญรุ่นแม่ทัพที่ ๑ สร้าง มี ๒ บล็อก คือพิมพ์มีดาว กับไม่มีดาว (ให้ดูที่ด้านหลังเหรียญใต้รูปกงจักร)
* แจกครั้งแรก เมื่อ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑
เนื้อทองคำ,เนื้อเงิน, เป็นบล็อกมีดาว
เนื้อทองแดง เป็นบล็อกไม่มีดาว
แจกครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑
เนื้อทองคำ,เนื้อเงิน,เนื้อทองแดง เป็นบล็อกมีดาวทั้งหมด
เนื้อเงินมีลักษณะเหมือนเหรียญกษาปณ์ทั่วไป ดูง่าย เหมือนเหรียญบาทเก่าๆ
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top