พระพุทธนราวันตบพิธ

พระพุทธนราวันตบพิธ

บทความพระเครื่อง เขียนโดย cokehadyai

cokehadyai
ผู้เขียน
บทความ : พระพุทธนราวันตบพิธ
จำนวนชม : 702
เขียนเมื่อวันที่ : พ. - 26 ต.ค. 2559 - 13:10.13
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

ในวาระอันเป็นมิ่งมงคลสมัยอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระพุทธนราวันตบพิธ พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พสกนิกรได้สักการะบูชา โดยนำรายได้ทูลเกล้าฯถวายสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พระพิมพ์พระพุทธนราวันตบพิธ เป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร เนื้อผง ขนาดสูง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษา เนื้อพระประกอบด้วยมวลสารจากสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานในเนปาลและอินเดีย และจากวัดสำคัญและเก่าแก่หลายแห่งในประเทศศรีลังกา จีนและญี่ปุ่น รวมทั้งมวลสารจากสถานที่ศักดิ์และวัดสำคัญๆทั่วประเทศ ผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ที่เคารพทั่วพระราชอาณาจักร cokehadyai โค้กหาดใหญ่ 0877853434

 

พระพุทธนราวันตบพิธ เป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ ได้มีไว้เป็นสายใยกับพระองค์ท่านเพราะมีมวลสารสำคัญ คือเส้นพระเจ้า พระเกศา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมวลสารของพระด้วย ในวาระอันเป็นมิ่งมงคลสมัยอย่างยิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ 72 พรรษา ปี 2542 ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนราวันตบพิธขึ้น เนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าสมเด็จจิตรลดาที่ทรงสร้างด้วยพระองค์เอง มีผู้ต้องการและเสาะแสวงหากันมาก เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระสำหรับพสกนิกรผู้จงรักภักดีของพระองค์ท่านโดยให้เป็นพระที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใครๆก็สามารถบูชาได้ เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเมื่อปีพ. ศ. 2499 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และเสด็จมาประทับณเรือนปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงสถาปนาพระพุทธปฏิมาประจำพระองค์ไว้ ในพระบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2499 cokehadyai 0877853434

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ถวายพระนามพระพุทธปฏิมานี้ว่า พระพุทธนราวันตบพิธ และได้เชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ พระปั้นหยา เป็นพระราชกุศลสืบไป ทรงพระพุทธนราวันตบพิธ เป็นพระยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร อันเป็นพระประจำ พระชนมวาร คือ วันจันทร์ ประทับยืนบนฐานกลมบัวคว่ำบัวหงายบนต่างแข้งสิงห์เหนือหน้ากระดาน และที่ฐานภัทรบิฐ สัญลักษณ์ประจำพระองค์ลองอีกชั้นหนึ่ง ความสูง ถึงจุดพระรัศมี 36.5 เซนติเมตรลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ พระและฐาน คณะกรรมการจัดสร้างขนาดนั้นคือพลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์องคมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการและนายวัลลภ เจียรวนนท์ กรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นกรรมการดำเนินการเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา และเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระพิมพ์เป็นพระเนื้อผงจากต้นแบบ พระพุทธนราวันตบพิธ พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ประการสำคัญที่สุดได้พระราชทานมวลสารส่วนพระองค์โดยเฉพาะเส้นพระเจ้าเส้นพระเกศาของพระองค์ได้นำมาผสมในเนื้อพระเพื่อให้พสกนิกรได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดไป พระเนื้อผงที่จัดสร้างเป็นพระประทับยืนยกพระหัตถ์สองข้างบนพื้นที่ทำเป็นรูปซุ้มโค้งแหลมสูง 3.2 cm ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนม์พรรษา 72 พรรษา เนื้อหามวลสารนอกจากเส้นพระเจ้าและมวลสารส่วนพระองค์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานมวลสารมหามงคลอีกประการหนึ่งคือ พระจีวรที่องค์ครองคราวเมื่อออกผนวชเมื่อปีพ. ศ. 2499 นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้รวบรวมมวลสารจากพระธาตุสำคัญทุกปีเกิดจากวัดสำคัญ 143 วัดทั่วประเทศ สถานที่สำคัญอันได้แก่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในประเทศอินเดียและศรีลังกา นอกจากนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ก็ได้ทรงพระราชทานมวลสาร พุทธมงคลสำคัญมาร่วมสร้างพระพิมพ์พระพุทธนราวันตบพิธ อยู่จำนวนมาก สำหรับการผสมมวลสารมหามงคลพระราชทานนั้น อาจารย์อนันต์ สวัสดิสวนีย์ ขึ้นเป็นนายช่างแห่งกองช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้นำมวลสารมหามงคลทั้ง 3 ประการมาซอยและย่อยให้เป็นผงละเอียดยิบเพื่อจะได้ผสมมวลสารอย่างอื่นอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นประชาชนทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับมวลสารมหามงคลอย่างถ้วน ทัวร์กันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรง cokehadyai 0877853434

 

ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2542 โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงมอบให้สมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยววัดสระเกศเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์และจุดเทียน ชัย มีพระเถระและพระคณาจารย์รวม 72 รูปทั่วประเทศอาทิสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงครามกรุงเทพฯ หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญบรรพตหนองคายหลวงปู่ท่อนญาณธโรวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลยหลวงพ่อพวงสุวีโรวัดป่าปูลูจังหวัดสกลนครหลวงพ่อบุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่หงษ์พรหมปัญโญวัดเพชรบุรี จังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อม่วงวัดยางงามจังหวัดราชบุรีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯลฯ ภายหลังพิธีมหาพุทธาภิเษกคณะกรรมการได้นำออกให้ประชาชนร่วมบริจาคบูชาที่มูลนิธิชัยพัฒนาและเครือเจริญโภคภัณฑ์และธนาคารทั่วประเทศ cokehadyai 0877853434

 

พุทธศักราช 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระพุทธนราวันตบพิธ พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประจำวันเกิดในหลวงคือวันจันทร์เป็นพระปางห้ามสมุทรเพื่อให้พสกนิกรได้สักการบูชาโดยนำรายได้ทูลเกล้าถวายสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาพระพิมพ์พระพุทธนราวันตบพิธเป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทรเนื้อผงขนาดสูง 3.2 cm ด้านหลังประดิษฐานตราพระ สัญลักษณ์ เฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษาเนื้อพระประกอบด้วยมวลสารจากสารที่ประสูติตรัสรู้และแสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานในประเทศเนปาลและอินเดีย และจากวัดสำคัญและเก่าแก่หลายแห่งในประเทศศรีลังกาจีนและญี่ปุ่นรวมทั้งมวลสารจากสถานที่พระราชทานผ่านสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอัญเชิญมาอยู่ในเนื้อพระพุทธนราวันตบพิธ มีด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้วโดยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก cokehadyai 0877853434

พระพุทธนราวันตบพิธ
พระพุทธนราวันตบพิธ
Top