ประวัติ พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนทฺโก ไข่มุกดำแห่งอีสาน

ประวัติ พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนทฺโก ไข่มุกดำแห่งอีสาน

บทความพระเครื่อง เขียนโดย bunditpra

bunditpra
ผู้เขียน
บทความ : ประวัติ พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนทฺโก ไข่มุกดำแห่งอีสาน
จำนวนชม : 495
เขียนเมื่อวันที่ : ส. - 18 มี.ค. 2560 - 19:41.16
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)
๑.ประวัติพอสังเขป
พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ กระจายกลาง) ที่มรณภาพ
***********
ชาติภูมิ
พระครูปทุมสรคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนฺทโก) สถานะเดิม อินทร์ กระจายกลาง เป็นบุตรของคุณพ่อทั่ง – คุณแม่ไหมนา กระจายกลาง เกิดเมื่อ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรงเกิดที่บ้านโนนสำโรง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน คือ
๑.นายจอย กระจายกลาง เสียชีวิตแล้ว
๒. พระครูปทุมสารคุณ (อินทร์ กระจายกลาง ) ที่มรณภาพ
๓.ร้อยตรีเพชร กระจายกลาง เสียชีวิตแล้ว
๔.นางสมจิต ไกรโคกสูง เสียชีวิตแล้ว
๕.พระภิกษุกอบ กระจายกลาง พระภิกษุ
๖.นางประคอง จันเทียะ ข้าราชการบำนาญ
๗.นายประสิทธิ์ กระจายกลาง เสียชีวิตแล้ว
การบรรพชา-อุปสมบท
ทำการบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๑ ที่วัดขาม อำเภอโนนสูง ในสมัยนั้น ( ปัจจุบัน อำเภอขามสะแกแสง ) จังหวัดนครราชสีมา โดยพระครูพินิจยติกรรม(หลวงปู่แจ้ง ฉินฺนมนฺโท) เป็นอุปัชฌาย์ พระโฮด ฐานิสสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทอง อํงฺคสุวณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 
๒.การศึกษา
-พ.ศ.๒๔๘๑ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านเกรียม
-พ.ศ.๒๔๙๑ นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดขาม
-พ.ศ.๒๔๙๒ นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดขาม
-พ.ศ.๒๔๙๓ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดบัว
-พ.ศ.๒๕๑๙ ศึกษาต่อวิชาสามัญ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดบัว
สมณศักดิ์
-พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัด ฐานานุกรมในพระครูพินิจยติกรรม (หลวงปู่แจ้ง ฉินฺนมนฺโท) เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
-พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ราชทินนาม พระครูปทุมสารคุณ
-พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ที่ราชทินนามเดิม คือ พระครูปทุมสารคุณ
-พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ที่ราชทินนามเดิม คือ พระครูปทุมสารคุณ
-พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
 
๓.งานการปกครอง
-พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบัว และในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโนนสูง
-พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
-พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
 
งานการศึกษาและการเผยแผ่
-พ.ศ.๒๔๘๔ จัดตั้งสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
-พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นครูสอนปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบัว
-พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดบัว
-พ.ศ.๒๕๑๒ ได้ทำหน้าที่พระธรรมทูตประจำอำเภอโนนสูง ได้นำพระภิกษุสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่เป็นประจำทุกปี
-พ.ศ.๒๕๓๔ จัดตั้งสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
-พ.ศ.๒๕๓๕ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบัว
-พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒๕
๔.งานสาธารณูปการ
นับตั้งแต่หลวงปู่อินทร์เป็นเจ้าอาวาสปกครองพระสงฆ์วัดบัว สิ่งปลูกสร้าง เสนาสนะ และถาวรวัตถุต่างๆ เกิดขึ้นได้ มีได้ ด้วยอาศัยบารมีของหลวงปู่ ศิษย์ยานุศิษย์ และชาวบ้านช่วยกันสร้าง จึงสำเร็จ ได้แก่
 
-อุโบสถ ๑ หลัง
- กุฏิ ๒ ชั้น ๑ หลัง
-เมรุ ๑ หลัง
-หอฉัน ๑ หลัง
-หอระฆัง ๑ หลัง
-ศาลาเอนกประสงค์ ๓ หลัง
-หอไตรและพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ๑ หลัง
-ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง
-ห้องน้ำ ๑๐ ห้อง ห้องสุขา ๓๐ ห้อง
 
งานสาธารณสงเคราะห์
หลวงปู่อินทร์ เป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรม มีความเมตตา กรุณา มีความเอื้ออาทร ท่านได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์วัดหลายวัด บริจาคปัจจัยส่วนตัวให้กับโรงเรียนหลายแห่ง โรงพยาบาล และสถานที่ราชการอีกหลายแห่ง อาทิ
-วัดเกรียม ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
-วัดโนนกระถิน ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
-วัดสะพาน ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง
-วัดโนนลาว ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง
๕.
-วัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
-วัดใหม่หนองบัว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
-วัดใหม่สามัคคีธรรม ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
-โรงเรียนในเขตอำเภอโนนสูง
-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
-โรงพยาบาลโนนสูง
-และสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่ง
 
 
วาระสุดท้ายก่อนมรณภาพ
เมื่อหลวงปู่อินทร์ นันทโก มีอายุมากเข้า ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ สังขารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หลวงปู่ก็มีอาการเหนื่อยและเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโนนสูงอยู่เป็นประจำในเวลาต่อมาเมื่อประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ หลวงปู่มีอาการเหนื่อยหายใจไม่ค่อยสะดวก พระภิกษุสนอง อหิสโก ซึ่งเป็นหลานชาย ได้นำหลวงปู่เข้านอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโนนสูง ได้รับการดูแลรักษาจากนายแพทย์อนุพงษ์ ชาวคอนไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง และคณะอย่างใกล้ชิดอย่างดียิ่ง อาการของหลวงปู่ก็มีแต่ทรงกับทรุด ในที่สุด วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐น. หลวงปู่ก็ละสังขารด้วยอาการอันสงบ สิริ อายุได้ ๘๘ ปี ๖ เดือน ๒ วัน ๖๙ พรรษา
ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นหลวงปู่อินทร์ เป็นพระสุปฏิปันโน โดยสมบูรณ์ เป็นที่เคารพนับถือต่อพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป ชาวพุทธทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงปู่มาโดยตลอด หลวงปู่ให้ความเมตตาต่อผู้ที่มาเคารพกราบไหว้อย่างเสมอภาค เป็นพระเกจิที่ได้รับการขนานนามจากพระเกจิด้วยกันว่า “ ไข่มุกดำแห่งที่ราบสูง ” ในด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา หลวงปู่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี สุดที่จะนำมากล่าวได้ในขณะนี้ คุณความ
๖.ดีที่หลวงปู่ได้สร้างสมไว้ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคม คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง คณะสงฆ์วัดบัว ศิษย์ยานุศิษย์ และชาวพุทธของอำเภอโนนสูง และทั่วไป ขอถวายความดีทั้งหลายทั้งปวง ที่หลวงปู่ได้สร้างและกระทำไว้นั้น ตลอดการบำเพ็ญกุศลศพให้ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง คณะสงฆ์วัดบัว ศิษย์ยานุศิษย์ ตลอดจนชาวพุทธโดยทั่วไป จงมารวมเป็นเดชะ ตบะ ปัจจัย น้อมนำให้ดวงวิญญาณหลวงปู่ไปสู่ยังสัมปรายภพอันสุขสงบนั้นด้วยเทอญ.
ประวัติ พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนทฺโก ไข่มุกดำแห่งอีสาน
ประวัติ พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนทฺโก ไข่มุกดำแห่งอีสาน
Top