ประวัติหลวงพ่อพระใส(ฉบับย่อ)

ประวัติหลวงพ่อพระใส(ฉบับย่อ)

บทความพระเครื่อง เขียนโดย ลูกพระใส

ลูกพระใส
ผู้เขียน
บทความ : ประวัติหลวงพ่อพระใส(ฉบับย่อ)
จำนวนชม : 4152
เขียนเมื่อวันที่ : ส. - 10 ม.ค. 2552 - 17:17.48
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

ประวัติหลวงพ่อพระใส(ฉบับย่อ)

**********************

 โดย….พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน(ผาทา)  น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
พธ.ม.(ปรัชญา)

๑.ประวัติสมัยแรกสร้าง

ในสมัยที่อาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาวกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระองค์ทรงครองราชอยู่ระหว่างปี พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕ ในช่วงแรกของการก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์พระองค์ทรงได้รับการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองล้านนาเชียงใหม่ แต่ด้วยเหตุที่พระราชบิดาของพระงค์ทรงเสด็จสวรรคตด้วยอุบัติเหตุอย่างกระทันหัน พระองค์จึงเสด็จกลับมาครองราชย์สมบัติที่กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว (หลวงพระบาง)อีกครั้ง

ความที่ในยุคสมัยดังกล่าวอาณาจักรล้านช้างต้องทำสงครามกับพม่าอยู่หลายครั้ง และเหตุที่เมืองหลวงพระบางก็อยู่ในชัยภูมิที่ง่ายต่อการรุกรานของพม่า ดังนั้น พระองค์จึงได้ปรึกษาบรรดาพระสังฆราชและมุขมนตรีเพื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นครเวียงจันทร์ และทรงได้อพยพผู้คนจากเมืองหลวงพระบาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงใหม่บางส่วนมาไว้ที่เวียงจันทร์และเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองศรีเชียงใหม่ กองนาง ท่าบ่อ เวียงคุก หนองคาย ปากห้วยหลวง(โพนพิสัย) เป็นต้น ในปี พ.ศ.๒๑๐๖

พระ เจ้าไชยเชษฐาธิราชนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่าง ยิ่งทั้งในด้านการศึกสงครามการปกครองบ้านเมืองอีกทั้งยังทรงเป็นพระมหา กษัตริย์ผู้ทรงธรรมด้วยทรงเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์พระองค์เดียวที่ทรงปรารถนา ความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต(พุทธภูมิ)ด้วย ความที่ทรงเป็นทั้งนักรบผู้กล้าหาญและราชาผู้ทรงธรรมจึงเป็นที่เคารพยำเกรง ของแว่นแคว้นใกล้เคียงเป็นเหตุให้มีผู้นำพระราชธิดามาถวายเป็นข้าบาทปาทจา ริกามากมาย ในส่วนของพระมเหสีนั้นนอกจากทรงอภิเษกสมรสกับเจ้านางตนทิพย์ เจ้านางตนคำพระราชธิดากษัตริย์เชียงใหม่แล้วพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับธิดาของ พระยาแสนสุรินทร์คว่างฟ้า(ชาวเมืองหนองคาย)ผู้เป็นเสนาบดีคู่บารมีของพระองค์นามว่า พระนางจอมมณี ผู้ให้กำเนิดพระธิดาสุก เสริม ใส และพระหน่อเมืองซึ่ง พระนางจอมมณีนี้พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีผู้ที่เป็นที่โปรด ปรานของพระองค์และพระนางยอดคำทิพย์ผู้เป็นพระราชมารดาของพระองค์ยิ่งนัก ดังจะเห็นได้จากทรงสร้างวัดจอมมณีหรือวัดมณีเชษฐารามเป็นอนุสรณ์ให้เป็นที่ ประกอบการกุศลของพระนาง ส่วนพระราชธิดาของพระองค์ทั้ง ๓ คือ พระธิดาสุก พระธิดาเสริม และพระธิดาใสนั้นก็ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เช่นเดียวกัน และความที่พระองค์เป็นผู้ที่เอาพระทัยในการให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดย ประการต่าง ๆ ก็เป็นเหตุให้พระธิดาทั้ง ๓ ได้เป็นผู้มีอัฌยาศัยในการบำเพ็ญพระราชกุศลเช่นเดียวกับพระราชบิดาโดยทรงเอา พระทัยในการบำเพ็ญพระราชกุศลมีประการต่าง ๆ ดังปรากฏว่าทุกคราวที่พระราชบิดาทรงเสด็จไปทรงประกอบพระราชกิจทางพระศาสนา พระราชธิดาทั้ง  ๓ พระองค์ก็ทรงเสด็จไปร่วมการกุศลนั้นทุกครั้ง

หลังจากที่ทรงย้ายเมืองหลวงและอพยพผู้คนลงมาที่เมืองเวียงจันทร์แล้วพระองค์ ก็ให้สร้างเมืองเสร็จจากนั้นก็ทรงสร้างบูรณะปฎิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่ง ทั้งภายในเวียงจันทร์และฝั่งเมืองหนองคาย เช่น วัดพระธาตุหลวง วัดป่ามหาพุทธวงศ์ วัดป่าฤาษีสังหรณ์ วัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุโพนจิกเวียงวัว(พระธาตุบุ) วัดศรีเมือง(เมืองหนอง)วัดศรีคูณเมืองวัดพระธาตุหนองคาย วัดพระไชยเชษฐาบ้านกวนวัน วัดจอมมณี วัดโพธิ์ชัย หรือวัดผีผิว วัดถ้ำสุวรรณคูหา(จ.หนองบัวลำภู)วัดพระธาตุหนองสามหมื่น(จ.หนองบัวลำภู) วัดพระธาตุศีโคตร(เมืองท่าแขก)วัดพระธาตุพนม เป็นต้น นอกจากนั้นในปี พ.ศ.๒๑๐๗ ทรงโปรดให้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นมาจากเมืองหลวงพระบางเพื่อมาประดิษฐานไว้ที่หอไตรกลางเมืองเวียงจันทร์เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะตามกาลานุกาล

ในปี พ.ศ.๒๑๐๙ หลังจากที่พระองค์ทรงให้สร้างเจดีย์ศรีธรรมาโศกราชหรือพระธาตุหลวงเสร็จแล้ว พระองค์ก็ทรงดำริว่าการที่ทรงปรารถนาพุทธภูมินั้นจะสำเร็จได้ก็จะต้องหล่อ พระขนาดใหญ่สักองค์หนึ่งและทำบุญเนื่องด้วยการหล่อพระขนาดใหญ่นั้นสักครั้ง หนึ่งเพื่อเป้นพุทธบุชาและเพื่อบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันจะเป็นบารมีส่งเสริม ให้พระองค์ได้บรรลุความปรารถนานั้นโดยง่าย เมื่อมีพระราชดำริเช่นนั้นแล้วก็ทรงป่าวประกาศแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลว่า พระองค์จะสร้างพระใหญ่ที่เรียกว่าพระองค์ตื

ประวัติหลวงพ่อพระใส(ฉบับย่อ)
ประวัติหลวงพ่อพระใส(ฉบับย่อ)
Top