ชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย

ชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย

บทความพระเครื่อง เขียนโดย webmaster2

webmaster2
ผู้เขียน
บทความ : ชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย
จำนวนชม : 10126
เขียนเมื่อวันที่ : ศ. - 18 ก.ค. 2551 - 14:20.19
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ : ศ. - 18 ก.ค. 2551 - 14:27.44
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

สมณศักดิ์

 

คัดลอกจาก http://203.152.23.33/soong/article/article_1.html

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/monk-home-hist-index-page.htm

* นายสุนทร  เปลี่ยนสี  นิติกร ๓ กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ๑

๑. ความหมาย

                สมณศักดิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายความว่า ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด

                อาจกล่าวได้ว่า สมณศักดิ์ คือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย เพราะการที่พระสงฆ์รูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ย่อมได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ไปพร้อมกันด้วย

๒. ความเป็นมาของสมณศักดิ์

                สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้จิตวิทยาในการปกครองพระสงฆ์สาวก โดยการยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง ป้องปรามผู้ที่ควรป้องปราม ดังจะเห็นได้จากทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา และทรงตั้งเอตทัคคะ   กล่าวคือ ทรงยกย่องพระสาวกอีกส่วนหนึ่งว่ามีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ด้วยพุทธวิธี อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังมิได้ถือว่าเป็นสมณศักดิ์

Top