เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530

ประมูล หมวด:วัตถุมงคล ร.5-ร.9

เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530

เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530
รายละเอียด"เหรียญพระชัยหลังช้าง" เป็นเหรียญที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินธโร ) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ในนามคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น สืบเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2530 เป็นเหรียญปั๊ม ด้านหน้าเป็นรูปพระชัยวัฒน์หรือที่เรียกกันว่า "พระชัยหลังช้าง" ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร." มีอักษรปรากฏบนเหรียญว่า "5 ธันวาคม 2530" และ "คณะสงฆ์สร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ" เป็นเหรียญปั๊มกลมรูปไข่ มีหูห่วงในตัว

เหตุที่นำรูปพระชัยหลังช้างมาจัดสร้าง "เหรียญพระชัยหลังช้าง" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล อีกทั้ง ด้วยเห็นว่าพระชัยหลังช้าง เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง คู่บุญญาบารมีของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ควรที่ประชาชนจะมีไว้สักการบูชา เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระองค์ ด้วยแต่เดิมประชาชนทั่วไป ยากที่จะเข้าถึงสักการบูชาพระชัยฯ ได้ ด้วยพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลทุกองค์จะประดิษฐานอยู่ ณ หอพระสุราลัยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ จึงได้ลิขิตไว้ว่า "เหรียญพระชัยหลังช้าง หากอยู่กับบ้านก็คุ้มบ้าน หากอยู่กับตัวก็คุ้มตัว" และเพื่อเป็นการยืนยันคำพูดดังกล่าว ท่านจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "ปรากฏการณ์อันน่าพิศวงเกี่ยวด้วยเหรียญพระชัย (หลังช้าง)" โดยรวบรวมเรื่องราวจากผู้ที่ได้รับประสบการณ์จากเหรียญนี้มากมายหลายท่าน

เหรียญพระชัยหลังช้าง เป็นเหรียญดี พิธีการจัดสร้างเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเจตนาการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้จากการบริจาคบูชาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกมีพระเกจิอาจารย์ดังปลุกเสกมากมายโดยเริ่มจาก

พุทธาภิเษกใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2530 เวลา 13.19 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้ว โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย และ สมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานดับเทียนชัย มีพระภาวนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 59 รูป นั่งปรกบริกรรมพระคาถา และเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 5 ชั่วโมง

พระเจริญพระพุทธมนต์
สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร ( กรุงเทพฯ )
สมเด็จพระธีรญานมุนี วัดปทุมคงคา ( กรุงเทพฯ )
พระวิสุทธาบดี วัดไตรมิตรวิทยาราม ( กรุงเทพฯ )
พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดราชบพิตรฯ ( กรุงเทพฯ )
พระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิตร ( กรุงเทพฯ )
พระพรหมคุณาภรณ์ วัดสระเกศฯ ( กรุงเทพฯ )
พระพรหมมุณี วัดนรนาถฯ ( กรุงเทพฯ )
พระธรรมปิฎก วัดชนะสงคราม ( กรุงเทพฯ )
พระธรรมดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )

พระมหานาค 4 รูปสวดพุทธาภิเษก
พระครูพิทักษ์ธุรกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
พระมหาถาวร วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
พระมหาแสวง วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
พระอาจารย์เสน่ห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )

พระมหานาค 4 รูป สวดภาณวาร สวดจตุเวสทิพยมนต์
พระครูศรีชยาภรณ์ วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
พระครูศัพทสุนทร วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
พระมหานิพนธ์ ( เขมโก ) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
พระมหาสุนทร ( ญานสุนทโร ) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )

พระนั่งภาวนาจารย์ สวดบริกรรม
พระญานโพธิ ( เข็ม ) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
พระครูอมรโฆษิต ( จันทร์) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
พระโพธิญานเถระ วัดโพธินิมิตร ( กรุงเทพฯ )
พระเทพศีลวิสุทธ์ วัดอรุณฯ ( กรุงเทพฯ )
พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณฯ ( กรุงเทพฯ )
พระญานสมโพธิ์ ( ขวัญ ) วัดอรุณฯ ( กรุงเทพฯ )
พระอาจารย์เพิ่ม ( สุวโจ ) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส ( กรุงเทพฯ )
หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน ( กรุงเทพฯ )
พระครูปริยัติคุณาธาร ( อัมพร ) วัดชนะสงคราม ( กรุงเทพฯ )
พระปริยัติมุนี ( ชูศักดิ์ ) วัดหงส์รัตนาราม ( กรุงเทพฯ )
พระสิริวัฒน์วิสุทธิ์ วัดราชผาติการาม ( กรุงเทพฯ )
พระครูภาวนานุวัตร วัดปากน้ำ ( กรุงเทพฯ )
พระวัชรธรรมาภรณ์ วัดตรีทศเทพฯ ( กรุงเทพฯ )
พระครูสันติวรญาน ( สิม ) วัดถ้ำผาปล่อง ( เชียงใหม่ )
พระครูพนมสมณกิจ ( บัว ) วัดหลักศิลา ( นครพนม )
พระครูธรรมกิจโกศล ( นอง ) วัดทรายขาว ( ปัตตานี )
พระครูปลัดสัมพิพัททตญาณาจารย์ วัดรัตนวราราม ( พะเยา )
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดป่าอุดมสมพร
พระครูกิตติวัฒนคุณ ( เพิ่ม ) วัดวชิราลงกรณ์ฯ ( นครราชสีมา )
พระอุดมสังวรเถร ( อุตตะมะ ) วัดวังค์วิเวการาม ( กาญจนบุรี )
พระครูญานวรกิจ ( กล้วย ) วัดหมูคุต ( จันทบุรี )
หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร ( ฉะเชิงเทรา )
หลวงพ่อเม็ด วัดบึงกระจับ ( ฉะเชิงเทรา )
หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง ( ชลบุรี )
หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ( ชลบุรี )
หลวงปู่ทองอินทร์ วัดหนองเกตุใหญ่ ( ชลบุรี )
พระครูนนทวรคุณ ( เกิน ) วัดบางค้อ ( นนทบุรี )
พระครูนนทนสมณวัตร ( เหรียญ ) วัดบางระหง ( นนทบุรี )
พระเทพญานกวี วัดเขมาภิรตาราม ( นนทบุรี )
พระราชโมลี วัดทินกรนิมิต ( นนทบุรี )
พระครูนนทวัตรวิบูลย์ วัดบางอ้อยช้าง ( นนทบุรี )
พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย ( นนทบุรี )
พระครูฐาปนกิจสุนทร ( เปิ่น ) วัดบางพระ ( นครปฐม )
พระครูเกษมนวกิจ ( เต้า ) วัดเกาะวังไทร ( นครปฐม )
พระครูปริมานุรักษ์ วัดไผ่ล้อม ( นครปฐม )
พระครูเกษมธรรมนันท์ ( แช่ม ) วัดดอนยายหอม ( นครปฐม )
พระครูสาธุกิจวิมล ( เล็ก ) วัดหนองดินแดง ( นครปฐม )
หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม ( นครปฐม )
พระครูวิเศษภัทรกิจ ( ทองใบ ) วัดสายไหม ( นครปฐม )
พระครูสาธรพัฒนกิจ ( ลมูล ) วัดเสด็จ ( ปทุมธานี )
พระวินัยโสภณ วัดจันทรกระพ้อ ( ปทุมธานี )
พระอาจารย์ชื้น พุทธสาโร วัดญานเสน ( อยุธยา )
พระอดุลธรรมเวที วัดบรมวงศ์ ( อยุธยา )
พระครูสิริปุญญาทร วัดตูม ( อยุธยา )
พระครูสังฆรักษ์ ( เฉลิม ) วัดพระญาติฯ ( อยุธยา )
พระราชวรานุวัตร วัดนิเวศธรรมประวัติ ( อยุธยา )
พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ ( อยุธยา )
พระครูอาทรธรรมนิเทศก์ ( ทองอยู่ ) วัดท่าเสา ( สมุทรสาคร )
พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬมณี ( สมุทรสงคราม )
พระครูสมุทรวิจารย์ ( คลี่ ) วัดประชาโฆษิตาราม( สมุทรสงคราม )
พระครูสมุทรธรรมกิจ ( หยอด ) วัดแก้วเจริญ ( สมุทรสงคราม )
พระครูภาวนาวิสุทธิ์ วัดอัมพวัน ( สิงห์บุรี )
หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกระเฌอ ( ชลบุรี )

พุทธาภิเษกใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2530
มีสมเด็จพระราชาคณะที่ร่วมปลุกเสกอีก คือ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร
สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ เมื่อครั้งยังเป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์
หลวงพ่อแพ แห่งวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง
หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง
หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง
พระอุดมสังวรเถร (อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม
หลวงปู่ม่น วัดเนินตาหมาก จังหวัดชลบุรี
พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม
พระครูปริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

พิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่!!! เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เกจิดังทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมอธิษฐานจิต... อาจารย์ที่พุทธาภิเษกหมู่ เจริญพระพุทธมนต์ เกือบ 80 รูป ขอเอ่ยชื่อเป็นตัวอย่างดังนี้
มีสมเด็จพระสังฆราชถึง 2 พระองค์ ปลุกเสก นั้นคือ สมเด็จพระสังฆราช (วาส) วัดราชบพิธฯ และสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ.2532
และ"เหรียญพระชัยหลังช้าง"มีสมเด็จพระราชาคณะที่ร่วมปลุกเสกอีก คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ เมื่อครั้งยังเป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์
แล้วยังมีพระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคนั้น อาทิ หลวงพ่อแพ แห่งวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง พระอุดมสังวรเถร (อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม หลวงปู่ม่น วัดเนินตาหมาก จังหวัดชลบุรี พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม พระครูปริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

ที่สำคัญ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง ท่านเคยกล่าวไว้กับลูกศิษย์ของท่านว่า เหรียญพระชัยหลังช้างนี้เป็นเหรียญที่มีพุทธานุภาพดีมากๆ

เหรียญพระชัยหลังช้างองค์นี้มีการจารอักขระเป็นการจารเครื่องนะครับ

หมายเหตุ ขอมูลหาจากในเว็บนะครับหากลงข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้นะครับ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 20 เม.ย. 2562 - 09:13.38
วันปิดประมูล พ. - 24 เม.ย. 2562 - 10:56.45 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท พฤ. - 26 ต.ค. 2560 - 20:25.34
250 บาท อ. - 23 เม.ย. 2562 - 10:49.32
300 บาท อ. - 23 เม.ย. 2562 - 10:56.42
350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 23 เม.ย. 2562 - 10:56.45
กำลังโหลด...
Top