เชิญครับ...เคาะแรก หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ เนื้อนวะ หลวงชำนาญ วัดบางกุฎีทอง

ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ

เชิญครับ...เคาะแรก หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ เนื้อนวะ หลวงชำนาญ วัดบางกุฎีทอง

เชิญครับ...เคาะแรก หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ เนื้อนวะ หลวงชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เชิญครับ...เคาะแรก หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ เนื้อนวะ หลวงชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เชิญครับ...เคาะแรก หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ เนื้อนวะ หลวงชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
รายละเอียดหลังโค้ด ชช พร้อมจาร รับประกันครับท่าน

พระครูปทุมวรกิจ (ชำนาญ อุตตมปญโญ)

สถานเดิม

ชำนาญ นามสกุล พันธ์หว้า เกิดวันอาทิตย์ ชึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2515 บิดา นายชะโอด มารดา นางสำเนียง บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บรรพชา

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อุปสมบท

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีวอกวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 ณ วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
พระอุปัชฌาย์พระสุเมธาภรณ์ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปทุมธรรมานุสิฐ วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
พระอนสาวนาจารย์ พระครูปทุมสุตคุณ วัดสังลาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วิทยฐานะทางการศึกษา

พ.ศ. 2527 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2533 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน จังหวัดปทุมธานี)
พ.ศ. 2548 สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
พ.ศ. 2551 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีความชำนาญการ

1.ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา
2.ด้านนวกรรมาทิฎฐายี ควบคุมดูแลการก่อสร้างและบูรณะปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุ
3.ชำนาญการด้านภาษามอญ

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2543 เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรม ใน พระครูโสภณพิทักษ์ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก วัดโสภาราม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ชั้นโท ราชทินนามที่ พระครูปทุมวรกิจ

ด้านการปกครอง

พ.ศ. 2539 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง
พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง
พ.ศ. 2542 เป็นพระกรรมวาจาจารย์

1. เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีแล้วได้ดำเนินการปฎิบัติตามหน้าที่และอำนาจของเจ้าอาวาสตาม มาตราที่ 34 และ 38 ในหมวดที่ 5 ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนทุกประการ

2. ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ถึง ปัจจุบัน

3. มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดพระปาฎิโมกข์) ทุก ๆ วันอุโบสถโดยมีการประกอบ อุโบสถสังฆกรรมที่วัดสังลาน ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ และ วันแรม 14,15 ค่ำ ทั้งในพรรษาและนอกพรรษา

4. มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น เป็นประจำทุกวัน

5. มีระเบียบการปกครองเป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติของมหาเถรสมาคม พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และกฎหมายบ้านเมือง ตามกฎระเบียบกติกาของวัด เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทและผู้ที่พำนักอาศัยในวัดแล้ว ได้มีความประพฤติปฎิบัติที่สุภาพเรียบร้อยดีงาม
ราคาเปิดประมูล350 บาท
ราคาปัจจุบัน425 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ75 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 07 ม.ค. 2556 - 11:35.56
วันปิดประมูล อา. - 20 ม.ค. 2556 - 18:03.11 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 425 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน500 บาท
เพิ่มครั้งละ75 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
425 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ส. - 19 ม.ค. 2556 - 18:03.11
กำลังโหลด...
Top