เหรียญรุ่นแรกกระไหล่ทองกรรมการหลวงพ่อผล วัดสหธรรมิการาม ( หนองแขม ) จ.เพชรบุรี

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคตะวันตก

เหรียญรุ่นแรกกระไหล่ทองกรรมการหลวงพ่อผล วัดสหธรรมิการาม ( หนองแขม ) จ.เพชรบุรี

เหรียญรุ่นแรกกระไหล่ทองกรรมการหลวงพ่อผล วัดสหธรรมิการาม ( หนองแขม ) จ.เพชรบุรี เหรียญรุ่นแรกกระไหล่ทองกรรมการหลวงพ่อผล วัดสหธรรมิการาม ( หนองแขม ) จ.เพชรบุรี
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญรุ่นแรกกระไหล่ทองกรรมการหลวงพ่อผล วัดสหธรรมิการาม ( หนองแขม ) จ.เพชรบุรี
รายละเอียดประวัติ หลวงพ่อผล วัดหนองแขม

สถานภาพปัจจุบัน
สมศักดิ์ พระครูวิวิตสมาจาร
นามเดิม ผล
ฉายา เตชธมโม
อายุ ๗๘ ปี
พรรษา ๕๘ พรรษา
วุฒิทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี นักธรรมเอก พระสังฆาธิการชั้นสูง
สถานภาพเดิม
ชื่อ ผล
นามสกุล จันทร์อินพรม
เกิด วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบ้วย ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
บิดา นายชื่น จันทร์อินพรม มีภรรยา ๒ คน
มารดา นางต่อม ใจกล้า มีบุตร ๑ คน
นางส่าน จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
มารดา นางมา จันทร์อินพรม มีบุตร ๑๒ คน คือ
๑.นางทองคำ จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๒.นายตุน จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๓.นายพรม จันทร์อินพรม
๔.นางสาย จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๕.นายสุข จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๖.นางหริ่ม จันทร์อินพรม
๗.นางแหร่ม แซ่ซิ้ม ถึงแก่กรรม
๘.นางหรุ่ม ภู่เจริญ ปัจจุบันบวชชี
๙.นายจันทร์ จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๑๐.นางสาวอินทร์ จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๑๑.นางสาวผ่อน จันทร์อินพรม ถึงแก่กรรม
๑๒.พระครูวิวิตสมาจาร (ผล จันทร์อินพรม)

อุปสมบท วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว) ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี และจำพรรษาวัดนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘รวม ๑๘ พรรษา
จำพรรษาที่วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม) พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๓๘ รวม ๒๒ พรรษา
พระอุปัชฌาย์ พระสุทธิสารสุธี เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม (เขาวัง) อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
พระกรรมวาจารย์ พระครูสมุห์พร้อม วัดมหามสณาราม (เขาวัง)
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์ทอง เจ้าอาวาสวัดบรรตาวาส (เขากระจิว)

สมศักดิ์ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นตรี
เจ้าอาวาสวัดราษฎรในราชทินนามที่พระครูวิวิตสมาจาร

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท
เจ้าอาวาสวัดราษฎรในราชทินนามที่พระครูวิวิตสมาจาร

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นเจ้สาคณะตำบลชั้นโท
ในราชทินนามที่พระครูวิวิตสมาจาร

วิทยฐานะทางการศึกษา
พ.ศ.๒๔๙๐ สำเร็จการศึกษาวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหนองบ้วย
ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ จบการศึกษาโรงเรียน พระสังฆาธิการชั้นสูง ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เข้าอบความรู้ระดับเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๐๐ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนนักธรรมประจำโรงเรียนปริยัติธรรมศรัทธาสามัคคี
วัดบรรตาวาส (เขากระจิว)
พ.ศ. ๒๕๑๖ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม (หนองแขม)
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดสหธรรมิการาม วันที่ ๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะตำบลเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน

พระครูวิวิตสมาจาร ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย สอบได้นักธรรมตรี โท เอก
ตามลำดับ แลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนนักธรรมประจำโรงเรียนปริยัติธรรมศรัทธาสามัคคี ของวับรรตาวาส และวัดสหธรรมิการาม
หลวงพ่อเป็นพระนักปฏิบัติมาโดยตลอด สมัยที่ท่านอยู่วัดบรรตาวาส
ท่านจะคอยช่วยเหลือหลวงพ่อทองอยู่เสมอ เช่น เรื่องการทุบหิน การสร้างโบสถ์
การสอนนักธรรม การอบรมดูแลพระลูกวัด การอบรมดูแลลูกศิษย์วัด การสวดท่องปาฎิโมกข์
การทำความสะอาดบริเวณวัด และการดูแลสาธารณสมบัติของวัด
หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
ท่านดำเนินการปรับปรุงวัดและเสนาสนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
สะอาดงดงาม ให้พระภิกษาสามเณรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย มีพระและสามเณรเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ ตลอดจนเรื่องการพัฒนนาสร้างสรรค์ความเจริญในท้องถิ่น
โดยเฉพาะการช่วยเหลือพีฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
เช่นโรงเรียน สถานีอนามัยหมู่บ้าน ถนน ประปา
นอกจากนี้แล้วหลวงพ่อยังได้ดำเนินการพัฒนาและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อาทิ ได้สร้างถนนด้านหลังวัดสำหรับติดต่อหมู่บ้าน
เพื่อให้ชุมชนสะดวกในการติดต่อไปมากับวัดและชุมชนอื่น
ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก

ในด้านสาธารณูปโภค ท่านได้ขุดลอกคูน้ำคลองสามสายถึงวัดและหมู่บ้าน
ขุดลอกสระเพื่อให้ประชาชนและพระใช้ในการอุปโภคบริโภค
จัดทำประปาสำหรับวัดและหมู่บ้านที่ใกล้เคียงวัด
นับเป็นความเอื้ออาทรที่หลวงพ่อได้เมตตาต่อชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

ด้านการศึกษา หลวงพ่อได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก
ท่านได้อุปการะดูแลให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ตั้งแต่ช่วยวางแผนการย้ายอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่
การมอบวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำ
เด็กนักเรียนคนใดขาดแคลนเรื่องอาหารกลางวัน
ท่านก็เมตตาให้ไปรับประทานอาหารที่วัดได้ทุกวัน ท่านได้เป็นประธานกรรมการศึกษา
ช่วยบริการดูแลโรงเรียนจนทำให้กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองแขมดำเนินไปด้วยดี
จัดการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

การบริการชุมชนด้านอนามัย ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้าน
ท่านก็ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเช่นเดียวกัน ท่านได้มอบที่ดินของวัดจำนวน ๑ไร่เศษให้เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัย ตำบลท่ายาง ได้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนได้มาก

ด้านการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น
ท่านได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการสานเข่ง ให้กับผู้สนใจประกอบอาชีพเป็นอาชีพรอง
เป็นการหารายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก

ปัจจุบันวัดสหธรรมิการาม (หนองแขม)
เป็นสถานที่เผยพระพุทธศาสนาที่นับวันจะเจริญรุ่งเรืองทั้งกิจกรรมสืบสานพุทธศาสนาและกิจกรรมเพื่อมวลชน
ให้พัฒนาทั้งกายและใจ ทั้งนี้โดยการอำนวยการของท่านเป็นที่ตั้ง
นับว่าเป็นวัดที่กำลังพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้โดยบารมีของท่านหลวงพ่อผลโดยแท้
ราคาเปิดประมูล1,000 บาท
ราคาปัจจุบัน1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 20 มิ.ย. 2557 - 07:25.16
วันปิดประมูล ศ. - 27 มิ.ย. 2557 - 22:02.24 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน1,200 บาท
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 26 มิ.ย. 2557 - 22:02.24
กำลังโหลด...
Top