พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗

ประมูล หมวด:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗

พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗ พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗ พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗ พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗ พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระกริ่งวชิรมงกุฎ ฉลอง 100 ปี วัดมกุฎกษัติยาราม ปี 2511 "พิมพ์เล็ก" เนื้อนวโลหะก้นฝาบาตร ตอกเลข ๗๗
รายละเอียดหลังจากรวบรวมโลหะวัตถุและแผ่นโลหะที่ลงอักขระยันต์ได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว
คณะกรรมการจัดสร้างได้นำมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
ก่อนจากนั้นจึงนำไปประกอบพิธีเททองเฉพาะ;พระพุทธรูปและ ;พระกริ่งวชิรมงกุฏ;
ณ มณฑลพิธี หน้าพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองเป็นปฐมฤกษ์ ;พระพุทธวชิรมงกุฏ (พระพุทธรูปบูชา);
และ พระกริ่งวชิรมงกุฏ; ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2510 เวลา 13 นาฬิกา 15 นาที
โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตเช่น หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ,
หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า จ.ชลบุรี, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม, หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม, หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร, หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเฉลิมอาสน์ จ.ราชบุรี, หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี, พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี

และ ในปี ในปี พ.ศ. 2511 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกมีอายุครบ 100 ปี
แห่งการสถาปนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511 ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (จวน) ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2511
ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง 2 วาระเป็นงานเดียวกันระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2511
โดยคณะกรรมการมีมติว่าในศุภวาระมงคลวโรกาส ดังกล่าวจึงควรจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบ
พระพุทธรูป; และพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สำหรับเป็นที่ระลึกและเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ศิษยานุศิษย์
ตลอดจนผู้เคารพนับถือทั่วไปมีไว้สักการบูชาโดยมีเหตุผลในการจัดสร้างดังนี้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงมีพระปรมาภิไธยเดิมเมื่อ
ครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฏ และพระนามฉายาทางพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช (ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์) ว่า พระวชิรญาโณภิกขุ อีกทั้ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชปนัดดาก็มีคำต้นพระนามว่า วชิรญาณ อีกด้วยดังนั้นจึงเห็นควรถวายพระนาม พระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ว่าพระวชิรมงกุฏหรือพระพุทธวชิรมงกุฏส่วนพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ถวายพระนามว่าพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ
** พระสงฆ์ ที่ เจริญพระพุทธมนต์และคาถาจุดเทียนชัย วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2510
1 พระเทพสังวรวิมล (เจียง)วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม
2 พระเทะเจติยาจารย์ วัดเสน่หา นครปฐม
3 พระเทพมงคลปัญญาจารย์ วัดปทุม พระนคร
4 พระราชมงคลมุนี วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง
5 พระมงคลเทพมุนี วัดพระเชตุพน จังหวัดพระนคร
6 พระมงคลสุธี วัดนาคกลาง จังหวัดธนบุรี
7 พระมงคลสุนทร วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ
8 พระสุมงคลมุนี วัดบวรมงคล จังหวัดธนบุรี
9 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี

***พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี
2 พระเทพสังวรวิมล วัดเจริญสุขาราม จังหวัดสุมทรสงคราม
3 พระเทพเจติยาจารย์ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
4 พระวรพรตธรรมาภรณ์ วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
5 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
6 พระโพธิวรคุณ วัดโพธินิมิตร จังหวัดธนบุรี
7 พระโพธารามคณารักษ์ วัดเฉลิมอาสน์ จังหวัดราชบุรี
8 พระครุนนทกิจวิมล วัดตำหนักเหนือ จังหวัดนนทบุรี
9 พระครูศีลกิตติคุณ วัดพระญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 พระครูรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
11 พระอาจารย์แก้ว จังหวัดลำปาง
12 พระอาจารย์ทิืม วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี
13 พระครูวินัยธร วัดตรีรัตนาราม จังหวัดระยอง
14 พระครูฌานวิสุทธิ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
15 พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
16 พระอาจารย์ถวิล จังหวดจันทบุรี
**พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรูปบูชา
และพระกริ่งวชิรมงกุฎ
ณ วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2510
1 สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ จังหวัดพระนคร
2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร
3 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพระนคร
4 พระสาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดนคร
5 พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี
6 พระธรรมปัญญาบดี วัดสามพระยา จังหวัดพระนคร
7 พระพรหมมุนี วัดราชผาติการาม จังหวัดพระนคร
8 พระธรรมวราลังการ วัดโสมนัสวิหาร จังหวัดพระนคร
9 พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร
10 พระํธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ จังหวัดพระนคร

***พิธีพุทธาภิเษาครั้งที่ 2 อีก 3 คืน
เมื่อการเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งวชิรมงกฎ ซึ่งช่างขัดตกแต่งตามกรรมวิธี ต่อไปเสร็จแล้วพร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ จึงนิมนต์พระอาจารย์ต่าง ๆ มาทำพิธีพุทธาิภิเษกในพระวิหารวัดมกฎกษัตริยารามอีก 3 คือ
เมื่อวันอังคาร ที่ 9 วันพุธ ที่ 10 และวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511
พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และคาถาจุดเทียนชัย
ในพิธีพุทธาภิเษกวชิรมงกฎและพระชัยวัฒน์
พร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ
ณ วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511
1 พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร
2 พระธรรมกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร
3 พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม จังหวัดพระนคร
4 พระธรรมจินดาภรณ์ วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร
5 พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ฯ จังหวัดพระนคร
6 พระธรรมโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร
7 พระราชเมธี วัดเศวตฉัตร จังหวัดธนบุรี
8 พระราชสุเมธาจารย์ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
9 พระครูพัฒนกิจโกศล วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี
พระสงฆ์ที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรก
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511
เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 05.00 น.
****พระสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 4 รูป และวัดอรัญญิกาวาส 4 รูป
สวดพุทธาภิเษก
พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระราชมุนี วัดปทุมานาราม จังหวัดพระนคร
2 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
3 พระครูพิพิธวิหารการ วัดกษัตราธิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 พระครูโกวิทสมานคุณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
5 พระครุููสุตาธิการี วัดใหม่หนองพระอง จังหวัดสมุทรสงคราม
6 พระครูสันทัดธรรมคุณ วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 พระอาจารย์ขอม วัดไผ่โรงวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
8 พระอาจารย์กี่ วัดหุช้าง จังหวัดนนทบุรี
9 พระครูสมห์ อำพล วัดประสาทบุญญาวาส จัดหวัดพระนคร
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2511
***พระสงฆ์วัดชนะสงคราม 4 รูป และวัดอโศกราม 4 รูป
สวดพุุทธาภิเษก
พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2 พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร
3 พระครูโศภนกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร จังหวัดธนบุรี
4 พระอาจารย์คล้าย วัดดวงดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี
6 พระครูวิจิตรวิริยานุโยค วัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี
7 พระครูพินิตสมาจาร วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี
8 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม จังหวัดพระนคร
**วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2511
เวลา 19.00 ถึงเวลา 05.00 น.
พระสงฆ์วัดอโศกราม 3 ชุด ๆ ละ 4 รูป สวดพุทธาภิเษก
พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระราชวรคุณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
2 พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
3 พระครูสันตวรญาณ วัดสันติวัน จังหวัดเชียงใหม่
4 พระอาจาย์ฝั้น วัดป่านาหัวช้าง จังหวัดสกลนคร
5 พระอาจารย์อ่อน วัดป่าหนองบัวงาม จังหวัดอุดรธานี
6 พระสุนทรธรรมภาณ์ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น
7 พระสุธรรมคณาจารย์ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
8 พระมหาบัว วัดป่าบ้านตาล จังหวัดอุดรธานี
9 พระอาจารย์บุญมา วัดสิิริสารวัน จังหวัดอุดรธานี
พระสภาพสวยไม่ผ่านการใช้ กล่องเดิมๆ ที่บัวหล่อไม่เต็มนิด
เปิดราคาไม่แพงครับ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 07 มี.ค. 2558 - 20:57.51
วันปิดประมูล อา. - 08 มี.ค. 2558 - 23:46.15 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
wibun (49) (-3) 49.49.197.148
1,000 บาท ส. - 07 มี.ค. 2558 - 23:34.17
wibun (49) (-3) 49.49.197.148
1,500 บาท ส. - 07 มี.ค. 2558 - 23:34.26
wibun (49) (-3) 49.49.197.148
2,000 บาท ส. - 07 มี.ค. 2558 - 23:34.36
wibun (49) (-3) 49.49.197.148
2,400 บาท ส. - 07 มี.ค. 2558 - 23:46.10
wibun (49) (-3) 49.49.197.148
2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ส. - 07 มี.ค. 2558 - 23:46.15
กำลังโหลด...
Top