เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3

ประมูล หมวด:วัตถุมงคล ร.5-ร.9

เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3

เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3 เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3 เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3
รายละเอียดเหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 #3

เหรียญทรงผนวช ที่จัดสร้าง
1.1 เนื้อทองแดง ขนาด 8 ซม
1.2 เนื้อทองคำ ขนาด 3 ซม. นน.~ 25 g
1.3 เนื้อเงิน ขนาด 3 ซม.
1.4 เนื้อนวโลหะ ขนาด 3 ซม.
1.5 เนื้อทองแดง ขนาด 3 ซม.

พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อพระฤกษ์สร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2334 ในสมัยรัชกาลที่3 ดำเนินการก่อสร้างมาโดยลำดับ แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 มีคูหาภายใน กลางคูหาประดิษฐานพระเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระเจดีย์ กาไหล่ทองประดิษฐานอยู่โดยรอบอีก 4 องค์ ด้านตะวันตก คือ พระไพรีพินาศเจดีย์ ด้านใต้ คือ พระบรมราชานุสรณ์ พระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อีก 2 องค์ ไม่ปรากฏพระประวัติ บนลานด้านทักษิณชั้น 2 ด้านเหนือประดิษฐานเก๋งพระไพรีพินาศ ด้านตะวันออกมีซุ้มปรางค์ประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระเจดีย์ หล่อพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ทรงเจิมแผ่นศิลาปฐมฤกษ์ที่จะผนึกเปลี่ยนผนังหินอ่อนพระอุโบสถ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่น ข้าราชการเวียนเทียนสมโภชพระเจดีย์ที่ได้บูรณะใหม่
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกโดยมีข้อความด้านหลังว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศ 29 สิงห์ 2508 ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา และวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดให้คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ บูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูป ภ.ป.ร. และเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกในการบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญทรงผนวช

1. เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบวรนิเวศวิหารสร้างเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึก เมื่อ พ.ศ.2508 โดยมีข้อความด้านหลังเหรียญว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศ 29 สิงห์ 2508 ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"

2. เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ที่ทรงดำรงมั่นพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระราชประเพณีในการออกทรงพระผนวชอันสืบเนื่องมาแต่บรรพกาล

3. เพื่อเป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนในการที่พระมหา กษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

4. เพื่อเป็นอนุสรณ์ และปฏิการะสมนาคุณผู้บริจาคสมทบในการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

5. เพื่อเป็นสิ่งสักการะอนุสรณ์ของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนจะได้มีเหรียญพระบรมรูป ทรงพระผนวชเป็นที่ระลึก เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

รายละเอียดวัตถุมงคล

1. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อนวโลหะ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 89 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ300,000 บาท

2. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 589 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ35,000 บาท

3. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง ขนาด 8 เซนติเมตร จำนวน 2,000 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท

4. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ น้ำหนัก 25 กรัม ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 2,500 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 40,000 บาท

5. เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 5,000 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ3,000 บาท

6. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 1,890,000 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 100 บาท

7. เหรียญทรงผนวช เนื้อนวโลหะ ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 2,589 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท

8. พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพระผนวช ขนาด 55 * 80 เซนติเมตร บริจาคบูชาเหรียญละ300 บาท

ทั้งนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก วันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

ข่าวสด *---วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6156

................................................
เงื่อนไขการรับประกัน
................................................
@ รับประกันพระแท้..
@ ความพอใจภายในระยะเวลา 7วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับพระ
@ หากเก๊ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์ พระต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุดหักบิ่น เสียสภาพ หรือล้างผิว
@ พระที่ท่านเช่าไป หากมีการแก้ไขแต่งเติมสภาพผิวพระผิดรูปผิดทรงนอกเหนือจากสภาพเดิมหรือตามที่ได้ตกลงกัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระคืนและไม่จ่ายเงินคืนในทุกกรณีครับ
@ การจองพระจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้จองโอนเงินมัดจํามาส่วนหนึ่ง(ตามที่ได้ตกลงกัน)เท่านั้นถึงจะทําการจองพระได้
@ ปล่อยพระคืนหัก 20%จากราคาที่เช่าไป และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดขณะนั้น และพระต้องอยู่ในสภาพเดิมจากวันที่เช่าไป
ราคาเปิดประมูล640 บาท
ราคาปัจจุบัน990 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 25 ต.ค. 2559 - 13:19.04
วันปิดประมูล อ. - 25 ต.ค. 2559 - 13:45.09 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 990 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน)
ราคาประมูลด่วน990 บาท
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
690 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 25 ต.ค. 2559 - 13:24.16
990 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน) อ. - 25 ต.ค. 2559 - 13:45.09
กำลังโหลด...
Top