ประวัติวัด ช้างเอราวัณ หรือ ช้างสามเศียร - (พาหนะแห่งพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์)

ช้างเอราวัณ หรือ ช้างสามเศียร

ประวัติวัด (พาหนะแห่งพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์)

Top